Петък, 15 Декември 2017 15:21

Решение № РУ-114-ПР/2017 г.

Написана от 

Решение № РУ-114-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Създаване на кравеферма с капацитет 30 броя едър рогат добитък” с местоположение УПИ VI, кв. 7, образуван от имот 2540 по плана на гр. Исперих.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 15.12.2017 г. 

България в Юнеско

Галерия