Петък, 15 Декември 2017 16:21

Решение № РУ-24-ЕО/2017 г.

Написана от 

Решение № РУ-24-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия  - за захранване с природен газ на когенерационни мощности на площадката на „Амилум България“ ЕАД

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 15.12.2017 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

България в Юнеско

Галерия