Четвъртък, 21 Декември 2017 11:39

Решение № РУ-116-ПР/2017 г.

Написана от 

Решение № РУ-116-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Отглеждане на 21 броя дойни крави в съществуваща селскостопанска сграда” с местоположение поземлени имоти с идентификатор 07603.909.40 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бяла.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 21.12.2017 г. 

България в Юнеско

Галерия