Петък, 22 Декември 2017 14:13

Решение № РУ-115-ПР/2017 г.

Написана от 

Решение № РУ-115-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – "Реорганизация на животновъдните сгради на Инсталация за интензивно отглеждане на свине", с местоположение поземлени имоти с №№ 201040 и 201003 в землището на с. Попина, общ. Ситово.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 22.12.2017 г. 

България в Юнеско

Галерия