Четвъртък, 28 Декември 2017 11:57

Решение № РУ-117-ПР/2017 г.

Написана от 

Решение № РУ-117-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Изграждане на търговско-сервизен комплекс за леки лекотоварни и товарни автомобили и административно-битов комплекс”, с местоположение имот с идентификатор 63427.180.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 28.12.2017 г.

България в Юнеско

Галерия