Петък, 05 Януари 2018 17:36

Решение № РУ-1-ПР/2018 г.

Написана от 

Решение № РУ-1-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Промяна предназначението на ПИ с идентификатор 38830.98.14 по КК и КР на село Костанденец с цел създаване на устройствена основа за изграждане на овцеферма с капацитет 300бр. овце и кози”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 05.01.2018 г.

България в Юнеско

Галерия