Петък, 05 Януари 2018 17:37

Решение № РУ-2-ПР/2018 г.

Написана от 

Решение № РУ-2-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Обособяване на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.8.501 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 05.01.2018 г.

България в Юнеско

Галерия