Петък, 05 Януари 2018 17:38

Решение № РУ-3-ПР/2018 г.

Написана от 

Решение № РУ-3-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Създаване на птицеферма за отглеждане на бройлери с капацитет 39 990 броя места за птици” с местоположение имот с идентификатор 32874.201.216 (сграда с идентификатор 32874.201.216.24) по КК и КР на гр. Исперих.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 05.01.2018 г.

България в Юнеско

Галерия