Петък, 12 Януари 2018 17:24

Решение № РУ-5-ПР/2018 г.

Написана от 

Решение № РУ-5-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Пристанище за обществен транспорт с регионално значение при речен км 499 от река Дунав – Русе за съдове с тонаж под 1350 бруто тона” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.3.724 по КК и КР на гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 12.01.2018 г.

България в Юнеско

Галерия