Понеделник, 08 Януари 2018 11:51

Решение № РУ-1-ЕО/2018 г.

Написана от 

Решение № РУ-1-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.178.113 по КК и КР на гр. Русе, за отреждане на „смесена обществено-обслужваща и складова зона за застрояване”  (Сос)

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 08.01.2018 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Последно променена в Вторник, 16 Януари 2018 12:16

България в Юнеско

Галерия