Петък, 12 Януари 2018 12:16

Решение № РУ-2-ЕО/2018 г.

Написана от 

Решение № РУ-2-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план (ПУП) на имоти в кв. 105 на с. Брестовене, общ. Завет – частично изменение на плана за регулация (ПР) и плана за застрояване (ПЗ) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) XXIII, C и CI.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 12.01.2018 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

България в Юнеско

Галерия