Четвъртък, 01 Февруари 2018 15:04

Решение № РУ-3-ЕО/2018 г.

Написана от 

Решение № РУ-3-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – план застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна предназначението на имот с идентификатор 63427.180.3 по КК и КР на гр. Русе, при спазване на изискванията за „смесена обществено-обслужваща и складова зона” (Сос)

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 01.02.2018 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

България в Юнеско

Галерия