Понеделник, 05 Февруари 2018 13:56

Решение № РУ-12-ПР/2018 г.

Написана от 

Решение № РУ-12-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – “Реконструкция и модернизация на пречиствателно съоръжение за отпадъчни води с производство на биогаз към Млекопреработвателно предприятие на „Булдекс” ООД с пристрояване и надстрояване на съществуващата сграда и изграждане на допълнителни съръжения, басейни и газхолдер”, с местоположение имот с № 101019 в землището на с. Белица, общ. Тутракан.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 05.02.2018 г.

България в Юнеско

Галерия