Четвъртък, 08 Февруари 2018 14:56

Решение № РУ-14-ПР/2018 г.

Написана от 

Решение № РУ-14-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – “Комплексен проект за инвестиционна инициатива, включващ Подробен устройствен план – Изменение на плана за застрояване (ПУП-ИПЗ) за УПИ XIII-573, кв. 19 по плана на с. Попина, общ. Ситово и инвестиционен проект за „Мини цех за преработка на мляко с капацитет 450 л постъпващо мляко на ден”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 08.02.2018 г.

България в Юнеско

Галерия