Петък, 09 Февруари 2018 14:57

Решение № РУ-15-ПР/2018 г.

Написана от 

Решение № РУ-15-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – “Отклонение  от газоразпределителната мрежа на град Силистра в извънурбанизирана територия – землища на град Силистра, село Айдемир и село Калипетрово”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 09.02.2018 г.

България в Юнеско

Галерия