Петък, 09 Февруари 2018 14:58

Решение № РУ-16-ПР/2018 г.

Написана от 

Решение № РУ-16-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – “Изграждане на складово стопанство от мобилни батерии с компресиран природен газ с общ обем 20 м3 и промишлена газова инсталация към парокотелно за технологични нужди на територията на мандра за производство на кашкавал и извара с местоположение УПИ I-За производствени и складови дейности, кв. 129 по плана на с. Дянково, общ. Разград”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 09.02.2018 г.

България в Юнеско

Галерия