Петък, 09 Февруари 2018 15:00

Решение № РУ-17-ПР/2018 г.

Написана от 

Решение № РУ-17-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – “Площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на ИУМПС и продажба на резервни части”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 09.02.2018 г.

България в Юнеско

Галерия