Петък, 16 Февруари 2018 17:03

Решение № РУ-4-ЕО/2018 г.

Написана от 

Решение № РУ-4-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване /ПУП-ИПРЗ/ на УПИ XXI, кв.1 „За озеленяване“ по плана на село Зафирово, община Главиница.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 16.02.2018 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

България в Юнеско

Галерия