Понеделник, 19 Февруари 2018 11:16

Решение № РУ-5-ЕО/2018 г.

Написана от 

Решение № РУ-5-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – план за застрояване и промяна предназначението на имот с № 000140 в землището на град Исперих, частна държавна собственост, от горска територия за складово-производствена дейност, с цел бъдещо закупуване и ползване на имота от „Агротайм” ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 19.02.2018 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

България в Юнеско

Галерия