Петък, 09 Март 2018 17:47

Решение № РУ-20-ПР/2018 г.

Написана от 

Решение № РУ-20-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Увеличаване на броя на пребиваващите ж.п. цистерни от 2броя на 12броя /всяка с капацитет до 40т./ и увеличаване на броя на пребиваващите автоцистерни от 1 брой на 4 броя /всяка с капацитет до 20т/” на територията на „Складово стопанство за втечнен въглеводороден газ пропан-бутан и техните смеси", с местоположение Гарова промишлена зона УПИ I -100, 101, 102, град Разград (ПИ с идентификатор 61710.506.101 по КК и КР на град Разград).

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 09.03.2018 г.

България в Юнеско

Галерия