Петък, 09 Март 2018 17:49

Решение № РУ-21-ПР/2018 г.

Написана от 

Решение № РУ-21-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Монтаж на допълнителен парогенератор, с капацитет 13 500 кг/час и топлинна мощност 9.56 MW, в съществуваща парокотелна централа в границите на УПИ XCVI по регулационен план на „ТМ“ АД – гр. Русе, землище гр. Мартен, общ. Русе“.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 09.03.2018 г.

Последно променена в Петък, 09 Март 2018 17:50

България в Юнеско

Галерия