Петък, 27 Април 2018 16:29

Решение № РУ-31-ПР/2018 г.

Написана от 

Решение № РУ-31-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Разширение на птицеферма за отглеждане на бройлери при достигане на общ капацитет от 79 980 места за птици с местоположение поземлен имот с идентификатор 32874.201.216 (сграда с идентификатор 32874.201.216.24) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Исперих”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 27.04.2018 г.

България в Юнеско

Галерия