Петък, 11 Май 2018 15:40

Решение № РУ-32-ПР/2018 г.

Написана от 

Решение № РУ-32-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за компостиране на различни видове органични отпадъчни материали от производство и преработка на селскостопанска продукция, включително оборски тор”, с местоположение УПИ X, кв. 61 по регулационния план на с. Каменар, общ. Лозница.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 11.05.2018 г.

България в Юнеско

Галерия