Петък, 11 Май 2018 16:43

Решение № РУ-9-ЕО/2018 г.

Написана от 

Решение № РУ-9-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлени имоти с №№ 022034 и 000518 в землището на село Ситово, местността „Туркмаалез” с цел  промяна предназначението на поземлените имоти от земеделска земя в урегулиран поземлен имот с определено предназначение и включването им в регулационните граници на с. Ситово.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 11.05.2018 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

България в Юнеско

Галерия