Петък, 11 Май 2018 16:45

Решение № РУ-10-ЕО/2018 г.

Написана от 

Решение № РУ-10-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлени имоти с №№ 000136, 000137, 000108, 000111, 020002, 020003, 020004 и 000125 в местността „Туркмаалез” в землището на с. Ситово, с цел промяна предназначението на поземлените имоти от земеделска земя на УПИ с определено предназначение, включването им в регулационните граници на с. Ситово, ИПРЗ на УПИ III-944 и IV-945, кв. 1 по ПРЗ на с. Ситово и осигуряване на градоустройствена основа.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 11.05.2018 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

България в Юнеско

Галерия