Петък, 11 Май 2018 09:48

Решение № РУ-34-ПР/2018 г.

Написана от 

Решение № РУ-34-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), измезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС),  негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА)  и други” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.299.33 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 11.05.2018 г.

България в Юнеско

Галерия