Петък, 25 Май 2018 09:51

Решение № РУ-11-ЕО/2018 г.

Написана от 

Решение № РУ-11-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Стратегия за Водено от общността местно развитие на територията на Местна инициативна рибарска група „Главиница – Тутракан – Сливо поле“.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 25.05.2018 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

България в Юнеско

Галерия