Петък, 01 Юни 2018 13:12

Решение № РУ-38-ПР/2018 г.

Написана от 

Решение № РУ-38-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Промени в работата на инсталации за топене и леене на алуминий и прекратяване на дейността на Инсталация за леене на стомана и чугун“, с местоположение: ПИ с идентификатор 61710.506.30 по КК и КР на град Разград.

 Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 01.06.2018 г.

България в Юнеско

Галерия