Четвъртък, 28 Юни 2018 10:28

Решение № РУ-46-ПР/2018 г.

Написана от 

Решение № РУ-46-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - “Увеличаване капацитета на птицеферма за отглеждане на бройлери, от 56 000 броя места за птици на 63 600 броя места за птици, чрез увеличаване на гъстотата на отглеждане на бройлерите, с местоположение имот с номер 066011 в землището на с. Лъвино, общ. Исперих”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 28.06.2018 г.

България в Юнеско

Галерия