Четвъртък, 28 Юни 2018 10:30

Решение № РУ-47-ПР/2018 г.

Написана от 

Решение № РУ-47-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - “Изграждане на административна сграда, паркинг, сервиз, автомивка и пункт за технически прегледи на МПС с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.183.25 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 28.06.2018 г.

България в Юнеско

Галерия