Понеделник, 25 Юни 2018 13:56

Решение № РУ-44-ПР/2018 г.

Написана от 

Решение № РУ-44-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Изграждане на нова въздушна мрежа НН от МТП ”Чучулига-1” до стълб пред имот с идентификатор 63427.150.512 и от него до стълб пред имот с идентификатор 63427.150.520, местност ”Караманлийка” по КК и КР на гр.Русе”, с местоположение поземлени имоти с идентификатори 63427.150.512, 63427.150.520 и 63427.150.737 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 25.06.2018 г.

България в Юнеско

Галерия