Четвъртък, 28 Юни 2018 13:57

Решение № РУ-45-ПР/2018 г.

Написана от 

Решение № РУ-45-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - "Проектиране и изграждане на целодневна детска градина с капацитет за четири групи в гр. Дулово", с местоположение ПИ с идентификатор 24030.501.9285 по КК и КР на гр. Дулово.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 28.06.2018 г.

България в Юнеско

Галерия