Сряда, 04 Юли 2018 11:18

Решение № РУ-48-ПР/2018 г.

Написана от 

Решение № РУ-48-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - “ Разширение на площадка за дейности с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) и другиˮ с местоположение ПИ с идентификатори 41143.501.5 и 41143.501.6 по КК и КР на с. Калипетрово, общ. Силистра.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 04.07.2018 г.

България в Юнеско

Галерия