Четвъртък, 05 Юли 2018 11:21

Решение № РУ-50-ПР/2018 г.

Написана от 

Решение № РУ-50-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - “Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособената територия на „ВиК” ООД, гр. Русе ˮ.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 05.07.2018 г.

България в Юнеско

Галерия