Вторник, 10 Юли 2018 14:01

Решение № РУ-51-ПР/2018 г.

Написана от 

Решение № РУ-51-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - “Обособяване на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства с местоположение УПИ IX-1812 и X-1813, кв. 85 по плана на с. Червена вода, общ. Русеˮ.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.07.2018 г. 

България в Юнеско

Галерия