Вторник, 10 Юли 2018 10:02

Решение № РУ-52-ПР/2018 г.

Написана от 

Решение № РУ-52-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - “Разнообразяване на дейностите с отпадъци, извършвани в имот с идентификатор 63427.8.826 по КК и КР на град Русе ˮ.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.07.2018 г.

България в Юнеско

Галерия