Решения за преценяване на необходимостта от ОВОС
Понеделник, 29 Октомври 2018 14:04

Решение № РУ-81-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 02796.79.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Басарбово, общ. Русе с цел създаване на устройствена основа за разделяне на терена на петнадесет отделни имота за жилищно застрояване и един имот за изграждане на трафопост“.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 29.10.2018 г.

Четвъртък, 25 Октомври 2018 12:41

Решение № РУ-80-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Изграждане на три броя рибарници с местоположение поземлен имот с идентификатор 46913.93.7 в землището на с. Малък Поровец, общ. Исперих“.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 25.10.2018 г.

Сряда, 17 Октомври 2018 11:36

Решение № РУ-79-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Реконструкция на част от ВЕЛ 20кV „Голеш“ – електропроводно отклонение за ТП „Голеш 1“, чрез кабелна линия от стълб 435 до ТП 20/0,4кV „Голеш 1“.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 17.10.2018 г.

Сряда, 17 Октомври 2018 11:34

Решение № РУ-78-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Изграждане на цех за ремонт на ж.п. вагониˮ, с местоположение УПИ XXVIII, УПИ LI и УПИ LII по регулационния план на „ТМ“ АД – гр. Русе, землището на гр. Мартен.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 17.10.2018 г.

Вторник, 09 Октомври 2018 15:28

Решение № РУ-77-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Разширение на съществуваща петролна база, включващо изграждане на четири нови резервоара за дизелово гориво (държавен резерв), с общ обем 4000 куб.м., с местоположение имоти с номера 009046 и 009032 в землището на гр. Мартен, общ. Русе, обл. Русе“.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 09.10.2018 г.

Вторник, 25 Септември 2018 10:50

Решение № РУ-74-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Монтиране на инсталация за пречистване на отпадъчни води (ОВ) в част от сутерена в съществуващ цех „Лаков”, с местоположение имот с идентификатор 63427.3.735 по КК и КР на гр. Русе. Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 25.09.2018 г.

Петък, 21 Септември 2018 11:15

Решение № РУ-76-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за временно съхранение на отпадъци”, с местоположение ПИ с идентификатор 66425.514.4 по КК и КР на гр. Силистра, Индустриална зона Запад. Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 21.09.2018 г.

Петък, 21 Септември 2018 10:01

Решение № РУ-75-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Преустройство на съществуваща сграда – свинарник във ферма за отглеждане на месодайни крави”, с местоположение УПИ IV, кв. 61 по плана на с. Бисерци, общ. Кубрат. Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 21.09.2018 г.

Вторник, 18 Септември 2018 10:00

Решение № РУ-72-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на един брой тръбен кладенец”, с местоположение имот с идентификатор 63427.8.648 по КК и КР на гр. Русе   

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.09.2018 г.

Страница 1 от 66

България в Юнеско

Галерия