Решения за преценяване на необходимостта от ОВОС
Четвъртък, 17 Януари 2019 16:19

Решение № РУ-3-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Изземване на наносни отложения с плаващи средства от възобновяемия запас на река Дунав в участък от км 518.500 до км 520.000“. Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 17.01.2019 г.

Понеделник, 14 Януари 2019 11:03

Решение № РУ-2-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ с идентификатор 05757.21.329 по КК и КР на село Босна, община Ситово с цел създаване на устройствена основа за изграждане на животновъден обект - „Животновъдна ферма за отглеждане на млекодайни овце – 250бр. ДПЖ“ и складова база - „Складова база за селскостопански инвентар“. Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 14.01.2019 г.

Понеделник, 14 Януари 2019 11:02

Решение № РУ-1-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Обособяване на площадка за дейности по третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), хартия, картон, пласмаса“, с местоположение ПИ с идентификатор 63427.8.877 по КК и КР на град Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 14.01.2019 г.

Четвъртък, 20 Декември 2018 12:46

Решение № РУ-87-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Изграждане на нова производствено-административна сграда за създаване на високотехнологично, универсално и бързо преориентиращо се производство на фармацевтични биотехнологични препарати на основата на пробиотични микроорганизми, пребиотици и лекарствени субстанции, с местоположение поземлен имот с идентификатор 61710.505.7209 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград“.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 20.12.2018 г.

Четвъртък, 06 Декември 2018 12:20

Решение № РУ-85-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Допълване на дейности по третиране на неопасни отпадъци на съществуваща площадка“, с местоположение ПИ с идентификатор 63427.8.1202 по КК и КР на град Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 06.12.2018 г.

Петък, 30 Ноември 2018 11:01

Решение № РУ-84-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци с местоположение поземлен имот с идентификатор 20184.60.381 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две могили“.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 30.11.2018 г.

Петък, 23 Ноември 2018 13:42

Решение № РУ-83-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Реконструкция на склад за семена в цех за производство на пелети от отпадъчна дървесина“.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 23.11.2018 г

Четвъртък, 15 Ноември 2018 18:00

Решение № РУ-82-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ - Подробен устройствен план – изменение на план за регулация на УПИ VIII-598пп и УПИ X-601, кв.1015, ИПЗ на град Русе, план за застрояване на новообразуван УПИ X-1396, кв.1015 с параметри за предимно-производствена устрйствена зона и инвестиционен проект за изграждане на пълначна станция за технически газове“.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 16.11.2018 г

Понеделник, 29 Октомври 2018 14:04

Решение № РУ-81-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 02796.79.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Басарбово, общ. Русе с цел създаване на устройствена основа за разделяне на терена на петнадесет отделни имота за жилищно застрояване и един имот за изграждане на трафопост“.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 29.10.2018 г.

Страница 1 от 67

България в Юнеско

Галерия