Решения за преценяване на необходимостта от ОВОС
Четвъртък, 18 Април 2019 09:35

Решение № РУ-26-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Позициониране на оборудване в съществуваща сграда на производствената площадка на «Оргахим» АД за производство на епоксидни покрития, полиуретанови, нитроцелулозни бои, разредители и системи”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.04.2019 г.

Понеделник, 15 Април 2019 09:46

Решение № РУ-25-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Обособяване на площадка за рециклиране на бракувани кораби с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.8.417 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 15.04.2019 г.

Вторник, 09 Април 2019 17:09

Решение № РУ-22-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Ландшафтно оформяне и стабилизиране на нарушен терен – част от ПИ с идентификатор 20184.47.216 по КК и КР на град Две Могили ”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 09.04.2019 г.

Петък, 05 Април 2019 13:49

Решение № РУ-21-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Изграждане на БКТП 20/0,4 kV с габарити 1x1000 kVA и монтаж на трансформатор 400 kVA” с местоположение: УПИ XVII – 1687, кв. 109 по плана на с. Николово, общ. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 05.04.2019 г. 

Петък, 05 Април 2019 13:48

Решение № РУ-20-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – “Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 63427.179.109 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе с цел създаване на устройствена основа за осъществяване на животновъдна дейност – ферма за отглеждане на 50 бр. едър рогат добитък (млекодайни крави)”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 05.04.2019 г.

Вторник, 02 Април 2019 09:35

Решение № РУ-19-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Разширение на съществуващо складово стопанство за нефтопродукти от 250куб.м. до 1 100куб. м. нефтопродукти” с местоположение: УПИ XC по регулационния план на ТМ АД-Русе, бул. „Тутракан“ №100, Източна промишлена зона.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 02.04.2019 г.

Понеделник, 18 Март 2019 15:04

Решение № РУ-16-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Спортен риболов и риборазвъждане в съществуващ воден обект” с местоположение поземлен имот с идентификатор № 003001 в землището на село Йонково, община Исперих, местност „Шарапанлък”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.03.2019 г. 

Четвъртък, 14 Март 2019 10:54

Решение № РУ-15-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – “Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за неопасни отпадъци с местоположение поземлен имот с идентификатор 07603.211.664 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бяла, обл. Русе”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 14.03.2019 г.

Четвъртък, 28 Февруари 2019 16:43

Решение № РУ-13-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – “Преустройство на съществуваща селскостопанска сграда във ферма за отглеждане на дребен рогат добитък - до 400 броя кози и ново строителство на млекосъбирателен сектор с доилна зала в границите на имот с идентификатор 68552.10.9902 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Средоселци, общ. Исперих”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 28.02.2019 г.

Страница 1 от 69

България в Юнеско

Галерия