Администратор

Администратор

Петък, 09 Ноември 2018 16:42

Решение № РУ-21-ЕО/2018 г.

Решение № РУ-21-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.220.37 no КК и КР на гр. Русе, местността „Бъзов дол"

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 12.11.2018 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Вторник, 06 Ноември 2018 12:02

Решение № РУ-18-ОС/2018 г.

Решение № РУ-18-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 81966.64.212 по КК и КР на с. Черник, община Дулово, включващ горски подотдели 193 – „б” и „г”, съгласно Горскостопанския план на Държавно ловно стопанство „Каракуз” – гр. Дулово от 2015 г. Горскостопанската програма няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:

  • BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), изм. и доп. със Заповед РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.);
  • BG0000168 „Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, приета с Решение на Министерския съвет № 661/16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85/2007 г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

     В РИОСВ-Русе е внесана информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за изграждане на нова производствено-административна сграда за създаване на високотехнологично, универсално и бързо преориентиращо се производство на фармацевтични биотехнологични препарати на основата на пробиотични микроорганизми, пребиотици и лекарствени субстанции с местоположение поземлен имот с идентификатор 61710.505.7209 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград.

     Възложител – „Биотехфарм“ ООД, ЕИК 203354789.

     Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
  2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес: 

      http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/27156

  1. От общинската администрация.

     Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , както и в община Разград.

 

 

 

Четвъртък, 25 Октомври 2018 12:41

Решение № РУ-80-ПР/2018 г.

Решение № РУ-80-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Изграждане на три броя рибарници с местоположение поземлен имот с идентификатор 46913.93.7 в землището на с. Малък Поровец, общ. Исперих“.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 25.10.2018 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-3631/30.10.2018 г., относно „Изработване на проект за изменение на подробен устройствен план- изменение на кадастрален план на ПИ пл.№ 501.184 и ПИ пл.№ 501.584 по кадастралния план на село Искра, изменение на план за регулация и застрояване на УПИ XVI-584 и УПИ IX-184 (нови УПИ XX-867 за жилищни нужди и УПИ XIX-868-за автосервиз), кв. 28 по регулационния план на село Искра, обшина Ситово"

Писмо до възложителя с изх. № И-3629/30.10.2018 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на изпитвателен участък към линия за ръчно водими валяци" с местоположение УПИ XVII по РП на ТМ АД по плана на гр. Русе

Понеделник, 29 Октомври 2018 18:22

Писмо до възложителя с изх. № И-3628/30.10.2018 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-3628/30.10.2018 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на кабелна линия от преходен кабелен шкаф върху Стълб № 24 от Клон Б на въздушна мрежа ниско напрежение към ТП "Хаджигенова чешма" и към разпределителна кутия на границата на поземлен имот с идентификатор 63427.43.20 по КК и КР на гр. Русе"

Понеделник, 29 Октомври 2018 18:21

Писмо до възложителя с изх. № И-3612/29.10.2018 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-3612/29.10.2018 г., относно ИП/ПП за „Подробен устройствен план - План за застрояване за едноетажна вилна сграда в ПИ с идентификатор 63427.154.26 по КК и КР на гр. Русе"

Понеделник, 29 Октомври 2018 18:20

Писмо до възложителя с изх. № И-3611/29.10.2018 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-3611/29.10.2018 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда" с местоположение ПИ 0.9 (VIII-9, кв.1) в с. Басарбово

Понеделник, 29 Октомври 2018 18:19

Писмо до възложителя с изх. № И-3610/29.10.2018 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-3610/29.10.2018 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на Базова станция за глас и/или данни на БТК ЕАД VN 4501 Tsar Kaloyan" с местоположение ПИ 77308.110.341 по КККР на гр. Цар Калоян

Страница 1 от 964

България в Юнеско

Галерия