Администратор

Администратор

     В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за „Изграждане на складова, търговска и административна база и ТИР-паркинг” с местоположение: поземлен имот с идентификатор 61710.609.6985 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград, с вх. № АО-2643-(1)/09.01.2019 г.

     Възложител – Н. Г.

     Осигурен е обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

 1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
 2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:    

  http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/21453

 1. От общинската администрация.

     Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , както и в Община Разград

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четвъртък, 17 Януари 2019 16:19

Решение № РУ-3-ПР/2019 г.

Решение № РУ-3-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Изземване на наносни отложения с плаващи средства от възобновяемия запас на река Дунав в участък от км 518.500 до км 520.000“. Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 17.01.2019 г.

     В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение Отглеждане на дребен рогат добитък - до 150 броя кози

      Възложител – ЕТ „ГЕОРГИ ПЕТКОВ НЕДЯЛКОВ”, ул. „Панайот Волов” № 14, гр. Лозница

      Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

 • Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
 • Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:                                                          
 • http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26269;
 • От общинската администрация Лозница и кметство село Манастирци.

     Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , както и в община Русе.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение изграждане на поливна капкова система в ПИ с идентификатори 65992.53.1 и  65992.53.8 по КК и КР на с. Сейдол, общ. Лозница и водовземане от повърхностен воден обект, с местоположение ПИ с идентификатор 65992.54.268 по КК и КР на с. Сейдол

      Възложител – Р. М. Б., с. Сейдол, общ. Лозница

      Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

 • Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
 • Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:                                                          
 • http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26269;
 • От общинската администрация Лозница и кметство село Сейдол.

     Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , както и в община Русе.

 

 

 

 

 

 

 

 

Писмо до възложителя с изх. № И-87/14.01.2019 г., относно ИП/ПП за „Модернизация на съществуващ леярски цех в гр. Силистра, чрез въвеждане в експлоатация на пясъкострелен автомат LL20, формовъчна машина тип HSP-1 и система за смесеподготовка на пясъчно-бентонитна формовъчна смес тип RV11VAC" с местоположение ПИ 66425.514.206 по КККР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № И-86/14.01.2019 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на съществуваща базова станция RSE0001.A003 Basarbovo  с честотен обхват 900-2100 MHz" с местоположение УПИ II-329, кв. 39 по плана на с. Басарбово

Писмо до възложителя с изх. № И-72/10.01.2019 г., относно ИП/ПП за „Разнообразяване на туристическата инфраструктура чрез създаване на посетителски център и туристически атракции, свързани с река Дунав" с местоположение ПИ 63668.151.1791 по КККР на с. Ряхово

Писмо до възложителя с изх. № И-71/10.01.2019 г., относно ИП/ПП за „Изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за УПИ I-4461, 4462, 4463, 4464, кв. 70 по плана на ЦГЧ на гр. Силистра"

Писмо до възложителя с изх. № И-70/10.01.2019 г., относно ИП/ПП за „Комплексен проект за инвестиционна инициатива за ПИ 019001 в землището на с. Хърсово, общ. Самуил"

Писмо до възложителя с изх. № И-69/10.01.2019 г., относно ИП/ПП за „Смяна на горивана база и реконструкция на отоплителни системи в ЦДГ "Пролет", с. Севар, общ. Кубрат" с местоположение ул. "Любен Каравелов" 11 в с. Севар

Страница 1 от 995

България в Юнеско

Галерия