Администратор

Администратор

Понеделник, 22 Април 2019 09:40

Уведомление с вх. № АО-1933/22.04.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1933/22.04.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на „Дестилерия – съоръжение за преработка на етерични масла, чрез парна дестилация на тревна маса със съответната инфраструктура”,  с местоположение  ПИ с идентификатор 20184.1.2934 по КККР на гр. Две могили

Възложител – „Райкови 2010” ООД

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1904/19.04.2019 г. за инвестиционно предложение „Подмяна на амортизирано технологично оборудване с ново и привеждане в съответствие на наименованието на работните инсталации с новите административни промени във фирмата“ в ПИ с идентификатори 61710.503.6305, 61710.503.6308 по КК и КР на град Разград.

Възложител: Биовет АД – клон Разград

Понеделник, 08 Април 2019 09:37

Уведомление с вх. № АО-1877/08.04.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1877/08.04.2019 г. за изработване на подробен утройствен план – план за регулация и застрояване на ПИ с идентификатор 61710.502.1223 по КК и КР на град Разград, с който се предвижда разделянето му на два УПИ, в които се планира проектиране и изграждане на триетажна сграда с обществено предназначение и храм с височина до 9м и до 3бр. етажи

Възложители – Нехрибан Исмаил

Съюз на църквите и адвентистите от седмия ден

 

Понеделник, 08 Април 2019 09:32

Уведомление с вх. № АО-1695/08.04.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1695/08.04.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на „Строителен хипермаркет „Алфа-Трейд”,  с местоположение  ПИ с идентификатор 61710.505.7389 по КККР на гр. Разград (номер по предходен план УПИ LXXIX-7389, кв. 334 по плана на гр. Разград)

Възложител – „Алфа Трейд” ООД

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1302/19.03.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП) за „Ново производство на зарибителен материал от налим в иновативен проект на „РИБОВЪДСТВО ОСТРИЦА” ООД, която да бъде включена в технологичната схема на фермата”,  с местоположение имот № 000096 в землището на с. Острица

Възложител – „РИБОВЪДСТВО ОСТРИЦА” ООД

     В РИОСВ-Русе е внесана информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), вх. № АО-1054-(4)-18.04.2019 г., за инвестиционно предложение за промяна предназначението на промишлена сграда за монтаж на мобилна платформа за дестилационни съдове за етерични масла. Сградата е с местоположение поземлен имот с идентификатор 61710.54.557 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград.  

     Възложител – „Лудогорска земя - 2003“ ЕООД, ЕИК 116548106.

     Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
  2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:

http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29480

  1. От общинската администрация на община Разград.

     Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , както и в община Разград.

 

 

 

Понеделник, 15 Април 2019 14:08

Уведомление с вх. № АО-1808/15.04.2019 г.

 В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1808/15.04.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на собствен водоизточник на подземни води – тръбен кладенец за напояване на земеделски земи в землищет на с. Тръстеник, общ. Ивановос местоположение имот № 182002 в землището на с. Тръстеник, общ. Иваново.

Възложител – „Терра Глоуб“ ЕООД

Писмо до възложителя с изх. № И-1020/15.04.2019 г., относно ИП/ПП за „Външно ел. захранване на приемо-предавателна станция № VN4668" с местоположение ПИ 042001 в землището на с. Брестовене

Писмо до възложителя с изх. № И-1019/15.04.2019 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на базова станция с честотен обхват 900-2100 MHz 4599 Kalipetrovo" с местоположение ПИ 41143.500.852 по КККР на с. Калипетрово

Писмо до възложителя с изх. № И-1018/15.04.2019 г., относно ИП/ПП за „Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 63427.128.84 и 63427.128.45 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе"

Страница 1 от 1031

България в Юнеско

Галерия