Актуални обяви за незаети длъжности в РИОСВ-Русе

Е-поща Печат

                     РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – РУСЕ

Обявява конкурс за следните длъжности:

   1. Младши експерт в направление „Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии с ОХВ” – 2 свободни позиции

2. Младши експерт в направление „Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяванията, екологична отговорност и доброволни ангажименти” – 1 свободна позиция

3. Главен експерт в направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони”  - 1 свободна позиция

 

 

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжностите:

1.    за длъжност младши експерт в направление „Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии с ОХВ”

-  кандидатите  да отговарят на условията в чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител;

-  образователна степен за заемане на длъжността: професионален бакалавър по ..........,

-  направление на придобито висше образование: Химични технологии /инженер-химик/, Биотехнологии, Химия /обща, органична, неорганична или аналитична/, Екология и опазване на околната среда;

-  професионален опит – не се изисква, ранг V младши;

-  езикова и техническа грамотност.

2. за длъжност младши експерт в направление „Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяванията, екологична отговорност и доброволни ангажименти”

-  длъжността е определена за заемане по заместване – до завръщане на титуляра, при условията на чл.15 от Закона за държавния служител;

-  кандидатите  да отговарят на условията в чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител;

-  образователна степен за заемане на длъжността: професионален бакалавър по ..........,

-  направление на придобито висше образование: Химични технологии /инженер-химик/, Химия /обща, органична, неорганична или аналитична/, Екология и опазване на околната среда;

-  професионален опит – не се изисква, ранг V младши;

-  езикова и техническа грамотност.

3. за длъжност главен експерт в направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони”

-  длъжността е определена за заемане по заместване – до завръщане на титуляра, при условията на чл.15 от Закона за държавния служител;

-  кандидатите  да отговарят на условията в чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител;

-  образователна степен за заемане на длъжността: бакалавър;

-  направление на придобито висше образование: Биологически науки;

-  професионален опит – 2 години минимален професионален опит или ранг IV младши;

-  езикова и техническа грамотност.

Личностни качества – комуникативност, умения за работа в екип, способност да планира и организира собствената си работа, способност да предлага иновативни решения

Информация за длъжностите:

  1. Контролира физически или юридически лица, осъществяващи дейности с опасни химични вещества. Обобщава и анализира информацията, свързана с внос и износ на опасни химични вещества, свързана с контрол на системите за безопасност и предотвратяване на големи аварии с ОХВ или за последствията от тях за живота и здравето на хората и околната среда. Контролира обектите, класифицирани с висок и нисък рисков потенциал, на база одобрените от контролните органи документи.
  2. Контролира физически и юридически лица, осъществяващи дейности с опасни химични вещества. Контролира изпълнението на условията в Комплексните разрешителни и други разрешителни документи, отнасящи се до съхраняване и/или употребяване на опасни химични вещества. Организира и провежда съответните процедури по предотвратяване на големи аварии, екологични щети и замърсяванията.
  3. Организира и провежда изпълнението на процедурите по ЗБР, ЗЗТ, ЗЛР, ЗГМО и ЗЗЖ и подзаконовите им актове. Организира изпълнението и контролира осъществяването на дейности в ЗТ. Изготвя експертни становища. Участва в комисии, консултативни съвети, работни срещи и др.. Извършва контролни проверки. Работи със специализиран софтуер за визуализиране на пространствени данни.

Основна заплата за длъжността:

-       за младши експерт – не по-ниска от 600.00 лв.

-       за главен експерт – не по-ниска от 700.00 лв.                                   

Начин на провеждане на конкурса

Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността. Следващите етапи са: тест и интервю.

Необходими документи:

  • заявление за участие в конкурс (по образец, съгл. приложение №2 към чл. 17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители - ДВ, бр.49/2012г.)
  • декларация по чл.17, ал. 2, т.1 от НПКДС, че лицето е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност
  • копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност ведно с приложенията, които се изискват за длъжността
  • копие от документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит /трудова, служебна, осигурителна книжка/
  • подробна автобиография на кандидата

Документи се подават лично или чрез упълномощено лице в РИОСВ - Русе, бул. „Придунавски” 20, ет.1 в срок до 17.30 часа на  21.09.2017 г. включително. Съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявени в сградата на РИОСВ - Русе, ет. 1, „Административно обслужване”, информационно табло и интернет страницата на инспекцията www.riosv-ruse.org. Телефон за информация: (082) 820772 Св.Димитрова.

                    

 

България в Юнеско

ПР Сребърна

Галерия