Обява за незаета длъжност в РИОСВ-Русе

Е-поща Печат

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – РУСЕ

Обявява конкурс за длъжността:

Младши експерт в направление „Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии с ОХВ”

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

-  кандидатите  да отговарят на условията в чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител;

-  образователна степен за заемане на длъжността: професионален бакалавър по ..........,

-  направление на придобито висше образование: Химични технологии /инженер-химик/, Биотехнологии, Химия /обща, органична, неорганична или аналитична/, Екология и опазване на околната среда;

-  професионален опит – не се изисква;

-  езикова и техническа грамотност.

Личностни качества – комуникативност, умения за работа в екип, способност да планира и организира собствената си работа, способност да предлага иновативни решения

Информация за длъжността:

Контролира физически или юридически лица, осъществяващи дейности с опасни химични вещества. Обобщава и анализира информацията, свързана с внос и износ на опасни химични вещества, свързана с контрол на системите за безопасност и предотвратяване на големи аварии с ОХВ или за последствията от тях за живота и здравето на хората и околната среда. Контролира обектите, класифицирани с висок и нисък рисков потенциал, на база одобрените от контролните органи документи.

Основна заплата за длъжността:

-       за младши експерт – не по-ниска от 600.00 лв.                                 

Начин на провеждане на конкурса

Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността. Следващите етапи са: тест и интервю.

Необходими документи:

  • заявление за участие в конкурс (по образец, съгл. приложение №2 към чл. 17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители - ДВ, бр.49/2012г.)
  • декларация по чл.17, ал. 2, т.1 от НПКДС, че лицето е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност
  • копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност ведно с приложенията, които се изискват за длъжността
  • подробна автобиография на кандидата

Документи се подават лично или чрез упълномощено лице в РИОСВ - Русе, бул. „Придунавски” 20, ет.1 в срок до 17.30 часа на  29.06.2018 г. включително. Съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявени в сградата на РИОСВ - Русе, ет. 1, „Административно обслужване”, информационно табло и интернет страницата на инспекцията www.riosv-ruse.org. Телефон за информация: (082) 820772 Св.Димитрова.

      

България в Юнеско

Галерия