Обява за незаета длъжност в РИОСВ-Русе

Е-поща Печат

                     РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – РУСЕ

Обявява конкурс за следната длъжност:

 

Младши експерт в направление „ЕО, ОВОС и ОС”

 Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

-  длъжността е определена за заемане по заместване – до завръщане на титуляра, при условията на чл.15 от Закона за държавния служител;

-  кандидатите  да отговарят на условията в чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител;

-  образователна степен за заемане на длъжността: професионален бакалавър по ....;

- област на придобито висше образование: природни или технически науки или специалност: Екология и опазване на околната среда;

- професионален опит – не се изисква.

Допълнителни изисквания към кандидатите – езикова и техническа грамотност, предоставяне на препоръки

Личностни качества – комуникативност, умения за работа в екип, способност да планира и организира собствената си работа, способност да предлага иновативни решения

Информация за длъжността:

Осъществява превантивен контрол по опазване на околната среда, чрез прилагане на екологичното законодателство. Изготвя становища по инвестиционни предложения. Провежда процедури по ОВОС и ЕО - самостоятелно и/или съвместно с процедура по ОС. Участва в обществени обсъждания и заседания на ЕЕС. Изготвя отговори и становища по въпроси, свързани с прилагането на нормативната уредба по околна среда.

Минимална основна заплата за длъжността:

 -не по-ниска от 600.00 лв.                          

Начин на провеждане на конкурса - подбор по документи, тест и интервю

Необходими документи:

  • заявление за участие в конкурс (по образец, съгл. приложение №2 към чл. 17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители - ДВ, бр.49/2012г.)
  • декларация по чл.17, ал. 2, т.1 от НПКДС, че лицето е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност
  • копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност ведно с приложенията, които се изискват за длъжността
  • подробна автобиография на кандидата

Документи се подават лично или чрез упълномощено лице в РИОСВ - Русе, бул. „Придунавски” 20, ет.1 в срок до 17.30 часа на  30.03.2018 г. включително. Съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявени в сградата на РИОСВ - Русе, ет. 1, „Административно обслужване”, информационно табло и интернет страницата на инспекцията www.riosv-ruse.org. Телефон за информация: (082) 820772 Св.Димитрова.

България в Юнеско

Галерия