Обява за незаети длъжности в РИОСВ-Русе

Е-поща Печат

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – РУСЕ

Обявява конкурс за следните длъжности:

 1. Старши експерт в направление „ЕО, ОВОС и ОС” – 1 свободна позиция
 2. Старши експерт в направление „ЕО, ОВОС и ОС” – 1 свободна позиция
 3. Главен експерт в направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони”  - 1 свободна позиция

 

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжностите:

1. за длъжност старши експерт в направление „ЕО, ОВОС и ОС”

-  кандидатите  да отговарят на условията в чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител;

-  образователна степен за заемане на длъжността: бакалавър,

-  област на придобито висше образование: Природни науки, Технически науки, Екология и опазване на околната среда;

-  професионален опит – 1 година професионален опит /научна, контролна или експертна дейност в областта на околната среда/;

-  езикова и техническа грамотност.

2. за длъжност старши експерт в направление „ЕО, ОВОС и ОС”

-  длъжността е определена за заемане по заместване – до завръщане на титуляра, при условията на чл.15 от Закона за държавния служител;

-  кандидатите  да отговарят на условията в чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител;

-  образователна степен за заемане на длъжността: бакалавър,

-  област на придобито висше образование: Биологически науки, Екология и опазване на околната среда;

-  професионален опит – 1 година професионален опит /научна, контролна или експертна дейност в областта на околната среда/;

-  езикова и техническа грамотност.

3. за длъжност главен експерт в направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони”

-  длъжността е определена за заемане по заместване – до завръщане на титуляра, при условията на чл.15 от Закона за държавния служител;

-  кандидатите  да отговарят на условията в чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител;

-  образователна степен за заемане на длъжността: бакалавър;

-  направление на придобито висше образование: Биологически науки;

-  професионален опит – 2 години професионален опит /научна, контролна или експертна дейност в областта на околната среда/;

-  езикова и техническа грамотност.

Личностни качества – комуникативност, умения за работа в екип, способност да планира и организира собствената си работа, способност да предлага иновативни решения

Информация за длъжността:

 1. Осъществява превантивен контрол върху компонентите и факторите на околната среда от реализацията на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения. Организира и провежда процедури по ОВОС и ЕО, вкл. и съвместява с процедурите по ЗБР, чл. 99а и чл. 99б от ЗООС. Преценява достоверността и анализира представената информация във връзка с провеждане на процедурите по ОВОС и ЕО. Изготвя експертни оценки на въздействията. Изготвя становища по ЕО,  решения по ЕО и ОВОС, писмени отговори по внесени запитвания, заявления и уведомления. Извършва проверки на терен.  Изготвя справки, отговори и становища и води кореспонденция във връзка с прилагането на ЗООС, Наредбата за ОВОС, Наредбата за ЕО. Създава и системно поддържа електронни досиета и регистри на преписките.
 2. Осъществява предварителен контрол на планове/програми/проекти и инвестиционни предложения за съвместимостта им със Закона за защитените територии, заповедите за обявяване и плановете за управление на защитените територии. Работи със специализиран софтуер, визуализира местоположението на терени и обекти, изработва схеми, карти, скици и др. материали във връзка с извършването на процедури по оценка за съвместимостта, ОВОС и ЕО. Установява наличието на хабитати и местообитания на видове. Провежда процедурата по ОС. Дава указания на физически и юридически лица във връзка със защитените територии, защитените зони и др. обекти с природозащитен статус. Извършва проверки, съставя констативни протоколи и дава задължителни предписания. Създава и системно поддържа картотека, дневници и регистри на преписките по издадени решения, становища и др.
 3. Осъществява превантивен, текущ и последващ контрол по опазване на биологичното разнообразие, защитените територии и ГМО.  Организира и провежда изпълнението на процедурите по ЗБР, ЗЗТ, ЗЛР, ЗГМО, ЗЗЖ и подзаконовите им нормативни актове. Организира изпълнението, съгласува и контролира осъществяването на дейности в ЗТ. Изготвя експертни становища. Работи със специализиран софтуер, визуализира местоположението на терени и обекти, изработва схеми, карти, скици и др. материали Организира изпълнението и контролира осъществяването на дейностите в плановете за управление и в устройствените планове и проекти на защитените територии. Дава оценка на доклади, планове, програми, проекти в частта, отнасяща се до опазване на лечебните растения, ЗЗ, ЗТ, рекултивация на нарушени терени, както и по отношение опазването на флората и фауната. Извършва проверки, съставя констативни протоколи и дава задължителни предписания. Създава и системно поддържа електронни регистри, дневници и бази данни.

Основна заплата за длъжностите:

-       за старши експерт – не по-ниска от 700.00 лв.

-       за главен експерт – не по-ниска от 800.00 лв.                                   

Начин на провеждане на конкурса

Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността. Следващите етапи са: тест и интервю.

Необходими документи:

 • заявление за участие в конкурс (по образец, съгл. приложение №2 към чл. 17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители - ДВ, бр.49/2012г.)
 • декларация по чл.17, ал. 2, т.1 от НПКДС, че лицето е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност
 • копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност ведно с приложенията, които се изискват за длъжността
 • копие от документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит /трудова, служебна, осигурителна книжка/
 • подробна автобиография на кандидата

Документи се подават лично или чрез упълномощено лице в РИОСВ - Русе, бул. „Придунавски” №20, ет.1 в срок до 17.30 часа на  18.01.2019 г. включително. Съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявени в сградата на РИОСВ - Русе, ет. 1, „Административно обслужване”, информационно табло и интернет страницата на инспекцията www.riosv-ruse.org. Телефон за информация: (082) 820772 Св.Димитрова.

България в Юнеско

Галерия