Обяви за незаети длъжности в РИОСВ-Русе

Печат

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – РУСЕ

Обявява конкурс за следните длъжности:

  1. 1.      Младши експерт в направление „Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии с ОХВ”
  2. 2.      Младши експерт в направление „Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяванията, екологична отговорност и доброволни ангажименти”

 

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжностите:

  1. 1.    за длъжност младши експерт в направление „Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии с ОХВ”

-  кандидатите  да отговарят на условията в чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител;

-  образователна степен за заемане на длъжността: професионален бакалавър по ..........,

-  направление на придобито висше образование: Химични технологии /инженер-химик/, Биотехнологии, Химия /обща, органична, неорганична или аналитична/, Екология и опазване на околната среда;

-  професионален опит – не се изисква, ранг V младши;

-  езикова и техническа грамотност.

2. за длъжност младши експерт в направление „Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяванията, екологична отговорност и доброволни ангажименти”

-  длъжността е определена за заемане по заместване – до завръщане на титуляра, при условията на чл.15 от Закона за държавния служител;

-  кандидатите  да отговарят на условията в чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител;

-  образователна степен за заемане на длъжността: професионален бакалавър по ..........,

-  направление на придобито висше образование: Химични технологии /инженер-химик/, Химия /обща, органична, неорганична или аналитична/, Екология и опазване на околната среда;

-  професионален опит – не се изисква, ранг V младши;

-  езикова и техническа грамотност.

Личностни качества – комуникативност, умения за работа в екип, способност да планира и организира собствената си работа, способност да предлага иновативни решения

Информация за длъжността:

  1. Контролира физически или юридически лица, осъществяващи дейности с опасни химични вещества. Обобщава и анализира информацията, свързана с внос и износ на опасни химични вещества, свързана с контрол на системите за безопасност и предотвратяване на големи аварии с ОХВ или за последствията от тях за живота и здравето на хората и околната среда. Контролира обектите, класифицирани с висок и нисък рисков потенциал, на база одобрените от контролните органи документи.
  2. Контролира физически и юридически лица, осъществяващи дейности с опасни химични вещества. Контролира изпълнението на условията в Комплексните разрешителни и други разрешителни документи, отнасящи се до съхраняване и/или употребяване на опасни химични вещества. Организира и провежда съответните процедури по предотвратяване на големи аварии, екологични щети и замърсяванията.

Основна заплата за длъжностите:

-       за младши експерт – не по-ниска от 600.00 лв.                                

Начин на провеждане на конкурса

Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността. Следващите етапи са: тест и интервю.

Необходими документи:

Документи се подават лично или чрез упълномощено лице в РИОСВ - Русе, бул. „Придунавски” 20, ет.1 в срок до 17.30 часа на  10.11.2017 г. включително. Съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявени в сградата на РИОСВ - Русе, ет. 1, „Административно обслужване”, информационно табло и интернет страницата на инспекцията www.riosv-ruse.org. Телефон за информация: (082) 820772 Св.Димитрова.