Обява за незаета длъжност в РИОСВ-Русе

Печат

                     РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – РУСЕ

Обявява конкурс за следната длъжност:

 

Младши експерт в направление „ЕО, ОВОС и ОС”

 Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

-  длъжността е определена за заемане по заместване – до завръщане на титуляра, при условията на чл.15 от Закона за държавния служител;

-  кандидатите  да отговарят на условията в чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител;

-  образователна степен за заемане на длъжността: професионален бакалавър по ....;

- област на придобито висше образование: природни или технически науки или специалност: Екология и опазване на околната среда;

- професионален опит – не се изисква.

Допълнителни изисквания към кандидатите – езикова и техническа грамотност, предоставяне на препоръки

Личностни качества – комуникативност, умения за работа в екип, способност да планира и организира собствената си работа, способност да предлага иновативни решения

Информация за длъжността:

Осъществява превантивен контрол по опазване на околната среда, чрез прилагане на екологичното законодателство. Изготвя становища по инвестиционни предложения. Провежда процедури по ОВОС и ЕО - самостоятелно и/или съвместно с процедура по ОС. Участва в обществени обсъждания и заседания на ЕЕС. Изготвя отговори и становища по въпроси, свързани с прилагането на нормативната уредба по околна среда.

Минимална основна заплата за длъжността:

 -не по-ниска от 600.00 лв.                          

Начин на провеждане на конкурса - подбор по документи, тест и интервю

Необходими документи:

Документи се подават лично или чрез упълномощено лице в РИОСВ - Русе, бул. „Придунавски” 20, ет.1 в срок до 17.30 часа на  30.03.2018 г. включително. Съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявени в сградата на РИОСВ - Русе, ет. 1, „Административно обслужване”, информационно табло и интернет страницата на инспекцията www.riosv-ruse.org. Телефон за информация: (082) 820772 Св.Димитрова.

 

 

СПИСЪК

на допуснатите до тест кандидати

За длъжността: младши експерт в направление „ЕО, ОВОС и ОС”

В административно звено: дирекция „ПД”

 

1. Даниела Димова Христова

2. Румен Стоянов Колев

3. Йоанна Милчева Йорданова

4. Атанаска Петрова Касърова

5. Десислава Генчева Белева

 

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 19.04.2018 г. от 10.00 часа в сградата на РИОСВ – Русе ет.1, “Информационен център” и да представят документ за самоличност – лична карта.

Кандидатите получили над минималния брой точки ще бъдат поканени на интервю от 13.30 часа.

                                                

 

 

СПИСЪК

на недопуснатите до тест кандидати

За длъжността: младши експерт в направление „ЕО, ОВОС и ОС”

В административно звено: дирекция „ПД”

 

1. Цонка Георгиева Христова - не отговаря на изискването за придобито образование

2. Ирина Христова Пеева - не отговаря на изискването за придобито образование

                                                 

 

Нормативна уредба за длъжността

младши експерт  „ЕО, ОВОС и ОС”

 

  1. ЗАКОН за държавния служител (Обн., ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г., изм. и доп., ДВ, бр. 103 от 28.12.2017г..);
  2. ЗАКОН за администрацията (Обн., ДВ, бр. 130 от 05.11.1998 г., изм. ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г.);
  3. ЗАКОН за опазване на околната среда (Обн., ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г., изм. и доп., ДВ, бр. 96 от 1.12.2017 г.);
  4. Закон за биологичното разнообразие (Обн. ДВ, бр. 77 от 9.08.2002 г., изм. и доп. ДВ, бр. 76 от 19.09.2017 г.)
  5. НАРЕДБА за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Приета с ПМС № 139 от 24.06.2004 г., обн., ДВ, бр. 57 от 2.07.2004 г., изм. и доп., ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г.);
  6. НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Приета с ПМС № 59 от 7.03.2003 г., обн., ДВ, бр. 25 от 18.03.2003 г., изм. и доп., ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г.);
  7. НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., в сила от 11.09.2007 г., изм. и доп., ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г.);
  8. ПРАВИЛНИКза устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и  водите (ДВ, бр. 103 от 23.12.2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 58 от 31.07.2012 г.);
  9. ПРАВИЛНИК за функциите, задачите и състава на експертните екологични съвети към регионалните инспекции по околната среда и водите (утвърден със Заповед № РД-223 от 6.04.2015 г. на министъра на ОСВ);