Списък на допуснатите до тест кандидати За длъжността: младши експерт в направление „Опасни химични вещества и контрол на риска от ОХВ”

Е-поща Печат

 СПИСЪК на допуснатите до тест кандидати

За длъжността: младши експерт в направление „Опасни химични вещества и контрол на риска от ОХВ”

В административно звено: отдел „ВВФФВКПКЗОХВ”, дирекция „КОС”

1. Виктория Христова Йорданова

2. Анелия Младенова Алексиева

3. Иван Мартинов Тодоров

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 18.07.2018 г. от 10.30 часа в сградата на РИОСВ – Русе ет.1, “Информационен център” и да представят документ за самоличност – лична карта.

Кандидатите получили над минималния брой точки ще бъдат поканени на интервю от 13.30 часа.

                                           

Нормативна уредба за длъжността

младши експерт в направление „Опасни химични вещества и контрол на риска от ОХВ”

1. Закон за опазване на околната среда – ЗООС /ДВ, брой 101/2015 г./

2. Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси -  /ДВ, брой 102/2015 г./

3. Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети

4. Закон за административните нарушения и наказания – ЗАНН

5. Закон за държавния служител

6. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация

7. Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите

8. Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни

9. Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях – ПМС № 2/11.01.2016

10. Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси – ПМС № 152/2011г.

11. Наредба за реда и начина за ограничаване на производството, употребата или пускането на пазара на определени опасни химични вещества, смеси и изделия от приложение ХVІІ на регламент REACH – ПМС № 376/2011г.

12. Регламент (ЕО) 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали, за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО  и за отмяна на Регламент № 793/93 на Съвета и Регламент № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и Директиви 91/155/ ЕИО, 93/67/ЕИО и 2000/21/ЕО на Комисията (REACH)

13. Регламент (ЕО) 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на Директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент ЕО № 1907/2006 /ОВ, L 353/1 от 31 декември 2008 г./- CLP Регламент

14. Регламент EC 649/2012  на Европейския парламент и на съвета от 4 юли 2012 година

относно износа и вноса на опасни химикали

15. Регламент 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година

относно детергентите

16. Регламент (ЕО) № 850/2004 на на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно устойчивите органични замърсители 17/Е

България в Юнеско

Галерия