Списъци на допуснати/недопуснати кандидати за обявените свободни длъжности

Е-поща Печат

СПИСЪК

на допуснатите до тест кандидати

За длъжността: старши експерт в направление „ЕО, ОВОС и ОС”

В административно звено: дирекция „ПД”

1. Елена Валентинова Енчева 

Посоченият кандидат трябва да се яви на тест на 01.02.2019 г. от 10.00 часа в сградата на РИОСВ – Русе ет.1, “Информационен център” и да представят документ за самоличност – лична карта.

Председател на комисията: /П/

  

СПИСЪК

на недопуснатите до тест кандидати

За длъжността: старши експерт в направление „ЕО, ОВОС и ОС”

В административно звено: дирекция „ПД”

1. Маринела Недкова Николова – не отговаря на изискването за професионален опит

2. Василена Василева Цанкова – не отговаря на изискването за професионален опит

 

Председател на комисията: /П/

 

  Нормативна уредба за длъжността

старши експерт в направление „ЕО, ОВОС и ОС”

  1. ЗАКОН за държавния служител (Обн., ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г., изм. и доп., ДВ, бр. 103 от 13.12.2018г.);
  2. ЗАКОН за администрацията (Обн., ДВ, бр. 130 от 05.11.1998 г., изм. ДВ, доп. ДВ. бр.80 от 28 Септември 2018г.);
  3. ЗАКОН за опазване на околната среда (Обн., ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г., изм. и доп. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2019г.)

Закон за биологичното разнообразие (Обн. ДВ, бр. 77 от 9.08.2002 г., изм. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2018г.)

  1. НАРЕДБА за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Приета с ПМС № 139 от 24.06.2004 г., обн., ДВ, бр. 57 от 2.07.2004 г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г., попр. ДВ. бр.8 от 23 Януари 2018г.);
  2. НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Приета с ПМС № 59 от 7.03.2003 г., обн., ДВ, бр. 25 от 18.03.2003 г., изм. и доп., ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г.);
  3. НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., в сила от 11.09.2007 г., изм. и доп., ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г.);
  4. ПРАВИЛНИКза устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и  водите (Обн. ДВ. бр.49 от 12 Юни 2018г..);
  5. ПРАВИЛНИК за функциите, задачите и състава на експертните екологични съвети към регионалните инспекции по околната среда и водите (утвърден със Заповед № РД-223 от 6.04.2015 г. на министъра на ОСВ);

 

СПИСЪК

на кандидатите, подали документи за длъжността

старши експерт в направление „ЕО, ОВОС и ОС”

Конкурсната процедура се прекратява, поради липса на подадени документи.

 

Председател на комисията: /П/

 

СПИСЪК

на кандидатите, подали документи за длъжността

главен експерт в направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони”

Конкурсната процедура се прекратява, поради липса на подадени документи.

 

Председател на комисията: /П/

България в Юнеско

Галерия