Допуснати и недопуснати кандидати за длъжностите в отдел "УООП"

Е-поща Печат

СПИСЪК

на допуснатите до тест кандидати

За длъжността: младши експерт в отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите”

В административно звено: дирекция „КОС”

1. Силвия Маринчева Христова

2. Хюлея Хасанова Исмаилова

3. Десислава Генчева Белева

4. Дияна Петкова Андреева

5. Нели Георгиева Иванова

6. Лилия Ангелова Раковска

7. Искрена Станчева Иванова

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 01.10.2019 г. от 10.30 часа в сградата на РИОСВ – Русе ет.1, “Информационен център” и да представят документ за самоличност – лична карта.

                                                  

СПИСЪК

на недопуснатите до тест кандидати

За длъжността: младши експерт в отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите”

В административно звено: дирекция „КОС”

1. Кремена Кирилова Николова – не отговаря на изискването за област на придобито висше образование

                                             

 

 

                                                                                                                Нормативна уредба за длъжността

                                                                                                                  младши експерт в отдел „УООП”

 

1. ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (обн. ДВ. бр. 91 от 25.09.2002 г., посл. изм. ДВ. бр. 96 от 01.12.2017 г.)

2. ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ (обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.1 от 03.01.2019 г.)

3. Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса (Приета с ПМС № 76 от 12.04.2016 г., обн., ДВ, бр. 30 от 15.04.2016 г., в сила от 16.06.2016 г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 20.07.2018г.).

4. Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци (приета с ПМС № 53 от 1999 г., ДВ, бр.29/1999 г.)

5. Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки (обн. ДВ. бр. 85 от 06.11.2012 г., изм. и доп. ДВ. бр. 76 от 30.08.2013 г., изм. ДВ. бр. 30 от 15.04.2016 г., изм. и доп. ДВ. бр. 60 от 20.07. 2018 г.)

6. Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (обн. ДВ, бр. 66 от 08.08.2014 г., изм. и доп., бр. 32 от 21.04.2017 г., изм. ДВ. бр. 46 от 01.06.2018 г.)

7. Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства (обн. ДВ. бр.7 от 25.01.2013 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.60 от 20.07.2018г.)

8. Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти (приета с ПМС № 352 от 27.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г.)

9. Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (приета с ПМС № 256 от 13.11.2013 г., обн. ДВ, бр. 100 от 19.11.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)

10. Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми (Приета с ПМС № 221 от 14.09.2012 г., обн. ДВ. бр.73 от 25.09.2012 г.)

11. Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори (Приета с ПМС № 351 от 27.12.2012 г., обн., ДВ, бр. 2 от 8.01.2013 г., в сила от 8.01.2013 г., попр., бр. 6 от 22.01.2013 г., изм. и доп., бр. 51 от 11.06.2013 г., в сила от 11.06.2013 г., бр. 66 от 28.08.2015 г.)

12. Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, (приета с ПМС 277 от 5.11.2012 г., обн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г., в сила от 13.11.2012 г.)

13. Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци (издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието и горите и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 81 от 17.09.2004 г. )

14. Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (издадена от министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г., в сила от 13.09.2013 г.)

15. Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри  (обн., ДВ, бр. 51 от 20.06.2014 г.)

16. Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите   (обн. ДВ, бр. 49 от 12.06.2018 г.)

17. Закон за административните нарушения и наказания (обн. ДВ. бр.92 от 28.11.1969 г., посл. изм. ДВ. бр. 38 от 08.05.2018 г.)

18. Закон за държавния служител (обн. ДВ. бр.67 от 27.07. 1999 г., посл.изм. ДВ. бр.23 от 19.03. 2019 г.)

19. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация (обн. ДВ, бр. 53/2004 г.)

 

 


 

СПИСЪК

на допуснатите до тест кандидати

За длъжността: старши експерт в отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите”

В административно звено: дирекция „КОС”

 

1. Теодора Илиева Цакова

Посоченият кандидат трябва да се яви на тест на 01.10.2019 г. от 9.30 часа в сградата на РИОСВ – Русе ет.1, “Информационен център” и да представят документ за самоличност – лична карта.

 

 

                                                                                                             Нормативна уредба за длъжността

                                                                                                              старши експерт в отдел „УООП”

 

1. ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (обн. ДВ. бр. 91 от 25.09.2002 г., посл. изм. ДВ. бр. 96 от 01.12.2017 г.)

2. ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ (обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.1 от 03.01.2019 г.)

3. Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса (Приета с ПМС № 76 от 12.04.2016 г., обн., ДВ, бр. 30 от 15.04.2016 г., в сила от 16.06.2016 г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 20.07.2018г.).

4. Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци (приета с ПМС № 53 от 1999 г., ДВ, бр.29/1999 г.)

5. Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки (обн. ДВ. бр. 85 от 06.11.2012 г., изм. и доп. ДВ. бр. 76 от 30.08.2013 г., изм. ДВ. бр. 30 от 15.04.2016 г., изм. и доп. ДВ. бр. 60 от 20.07. 2018 г.)

6. Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (обн. ДВ, бр. 66 от 08.08.2014 г., изм. и доп., бр. 32 от 21.04.2017 г., изм. ДВ. бр. 46 от 01.06.2018 г.)

7. Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства (обн. ДВ. бр.7 от 25.01.2013 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.60 от 20.07.2018г.)

8. Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти (приета с ПМС № 352 от 27.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г.)

9. Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (приета с ПМС № 256 от 13.11.2013 г., обн. ДВ, бр. 100 от 19.11.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)

10. Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми (Приета с ПМС № 221 от 14.09.2012 г., обн. ДВ. бр.73 от 25.09.2012 г.)

11. Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори (Приета с ПМС № 351 от 27.12.2012 г., обн., ДВ, бр. 2 от 8.01.2013 г., в сила от 8.01.2013 г., попр., бр. 6 от 22.01.2013 г., изм. и доп., бр. 51 от 11.06.2013 г., в сила от 11.06.2013 г., бр. 66 от 28.08.2015 г.)

12. Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, (приета с ПМС 277 от 5.11.2012 г., обн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г., в сила от 13.11.2012 г.)

13. Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци (издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието и горите и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 81 от 17.09.2004 г. )

14. Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (издадена от министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г., в сила от 13.09.2013 г.)

15. Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри  (обн., ДВ, бр. 51 от 20.06.2014 г.)

16. Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите   (обн. ДВ, бр. 49 от 12.06.2018 г.)

17. Закон за административните нарушения и наказания (обн. ДВ. бр.92 от 28.11.1969 г., посл. изм. ДВ. бр. 38 от 08.05.2018 г.)

18. Закон за държавния служител (обн. ДВ. бр.67 от 27.07. 1999 г., посл.изм. ДВ. бр.23 от 19.03. 2019 г.)

19. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация (обн. ДВ, бр. 53/2004 г.)

България в Юнеско

Галерия