Обяви за свободна длъжност "Главен юрисконсулт"

Е-поща Печат

Съгласно чл.34, ал.3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители системата за определяне на резултатите е:

1. общия брой събрани точки от теста се умножава с коефициент 3, при образуване на окончателния резултат от проведената процедура за длъжност главен юрисконсулт в дирекция „АФПД“

2. общия брой събрани точки от интервюто се умножава с коефициент 4, при образуване на окончателния резултат от настоящия конкурс

3. времетраене на теста 60 минути

4. 30 въпроса, 5 въпроса се оценяват с по 1 точка, 10 въпроса се оценяват с по 2 точки, 15 въпроса се оценяват с по 3 точки

5. общия сбор точки от всички въпроси е 70 точки

6. минимален брой точки, които са необходими за преминаване на следващ етап от конкурса са 42 точки

7. въпросите са затворени, с възможен един верен отговор

Пожелаваме на кандидатите спорна работа!

 


РИОСВ – Русе подновява конкурсната процедура за длъжността главен юрисконсулт.

На 15.05.2020 г. (петък) ще се проведе:

- от 10.00 часа тест;

- от 14.00 часа интервю с кандидатите, които са издържали успешно теста.

Етапът от конкурсната процедура ще се проведе в сградата на РИОСВ – Русе в „Информационен център“ при спазване на всички противоепидемиологични мерки. Кандидатите трябва да носят документ за самоличност, маска и собствен химикал.


Във връзка с разпространението на коронавирус и обявената от СЗО степен на спешност за общественото здраве по отношение на заболяването и обявеното извънредно положение на 13.03.2020 г., откритите процедури за конкурс за следните свободните длъжности в РИОСВ-Русе:

 1. главен юрисконсулт в дирекция „АФПД” – 1 свободна щатна бройка
 2. младши експерт в отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите” в дирекция „КОС” – 2 свободни щатни бройки
 3. младши експерт в направление „ЕО, ОВОС и ОС” в дирекция „ПД” – 1 свободна щатна бройка

се отлагат до отпадане на извънредното положение.

За новини относно обявените конкурси следете страницата на инспекцията.


На основание чл.21, ал.8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители посочените кандидати трябва да се явят  на тест на 23 март 2020 г., от 14.00 часа в сградата на РИОСВ – Русе, партерен етаж, “Информационен център” и да представят документ за самоличност – лична карта. 


 СПИСЪК

на допуснатите до тест кандидати   за длъжността: главен юрисконсулт  в административно звено: дирекция „АФПД”

 

1. Весела Борисова Иванова

2. Цветелина Николова Тодорова

3. Явор Евгениев Маринов

4. Галина Донева Кръстева

Съгласно чл.21, ал.8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители на 11.03.2020 г. ще бъде обявена на интернет страницата на инспекцията датата, часа и мястото на провеждане на конкурса за длъжността главен юрисконсулт в дирекция „АФПД“.

Съгласно чл.34, ал.3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители на 20.03.2020 г. ще бъде публикувана на интернет страницата на инспекцията системата за определяне на резултатите от конкурса за длъжността главен юрисконсулт в дирекция „АФПД“.

Председател на комисията:

Татяна Стилянова – Директор на дирекция „АФПД“

 

Нормативна уредба за длъжността

главен юрисконсулт в дирекция „АФПД”

 

 1. Правилник за устройството и дейността на РИОСВ
 2. Закон за администрацията
 3. Закон да държавния служител
 4. Закон за административните нарушения и наказания
 5. Административнопроцесуален кодекс
 6. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
 7. Закон за обществените поръчки
 8. Закон за защита на личните данни
 9. Закон за опазване на околната среда
 10. Наредба за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения
 11. Закон за управление на отпадъците
 12. Закон за водите
 13. Закон за чистотата на атмосферния въздух
 14. Закон за биологичното разнообразие

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 и 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

Обявява конкурс за длъжност:

Главен юрисконсулт в дирекция „Административни, финансови и правни дейности“

 Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

-  кандидатите  да отговарят на условията в чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител;

-  образователна степен за заемане на длъжността: магистър;

-  направление на придобито висше образование: Право;

-  професионален опит – минимум 3 години професионален опит /юридически стаж/;

-  езикова и техническа грамотност.

 Личностни качества – комуникативност, умения за работа в екип, способност да планира и организира собствената си работа, способност да предлага иновативни решения

 Информация за длъжността:

Осъществява цялостното правно-нормативно обслужване на РИОСВ – Русе.

Осъществява проверка на законосъобразността на изготвяните от експертите актове за установени административни нарушения и завеждането им в актова книга.

Осъществява необходимите правни действия за своевременно събиране на вземанията – подготовка и изпращане до структурите на НАП на искания за принудително събиране на просрочени вземания.

Осъществява процесуално представителство пред съдебните органи по заведените от и срещу РИОСВ – Русе дела в съответствие с българското законодателство.

 Минимален размер на основна заплата за първа степен на длъжността: 610 лева

При назначаване основната заплата се определя на основание чл.67, ал.4 от ЗДСл и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.           

Начин на провеждане на конкурса

Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността. Следващите етапи са: тест и интервю.

Необходими документи:

 • заявление за участие в конкурс (по образец, съгл. приложение №3 към чл. 17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители - ДВ, бр.9/31.01.2020 г.)
 • декларация по чл.17, ал. 3, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, че лицето е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност
 • копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност ведно с приложенията, които се изискват за длъжността
 • копие от документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит /трудова, служебна, осигурителна книжка/
 • подробна автобиография на кандидата

Документи се подават лично или чрез упълномощено лице в РИОСВ - Русе, бул. „Придунавски” №20, ет.1 в срок до 17.30 часа на  27.02.2020 г. включително. Съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявени в сградата на РИОСВ - Русе, ет. 1, „Административно обслужване”, информационно табло и интернет страницата на инспекцията www.riosv-ruse.org. Телефон за информация: (082) 820772 Св.Димитрова.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

България в Юнеско

Галерия