Обяви за свободна длъжност "Главен юрисконсулт"

Е-поща Печат

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 и 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

Обявява конкурс за длъжност:

Главен юрисконсулт в дирекция „Административни, финансови и правни дейности“

 Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

-  кандидатите  да отговарят на условията в чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител;

-  образователна степен за заемане на длъжността: магистър;

-  направление на придобито висше образование: Право;

-  професионален опит – минимум 3 години професионален опит /юридически стаж/;

-  езикова и техническа грамотност.

 Личностни качества – комуникативност, умения за работа в екип, способност да планира и организира собствената си работа, способност да предлага иновативни решения

 Информация за длъжността:

Осъществява цялостното правно-нормативно обслужване на РИОСВ – Русе.

Осъществява проверка на законосъобразността на изготвяните от експертите актове за установени административни нарушения и завеждането им в актова книга.

Осъществява необходимите правни действия за своевременно събиране на вземанията – подготовка и изпращане до структурите на НАП на искания за принудително събиране на просрочени вземания.

Осъществява процесуално представителство пред съдебните органи по заведените от и срещу РИОСВ – Русе дела в съответствие с българското законодателство.

 Минимален размер на основна заплата за първа степен на длъжността: 610 лева

При назначаване основната заплата се определя на основание чл.67, ал.4 от ЗДСл и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.           

Начин на провеждане на конкурса

Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността. Следващите етапи са: тест и интервю.

Необходими документи:

  • заявление за участие в конкурс (по образец, съгл. приложение №3 към чл. 17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители - ДВ, бр.9/31.01.2020 г.)
  • декларация по чл.17, ал. 3, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, че лицето е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност
  • копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност ведно с приложенията, които се изискват за длъжността
  • копие от документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит /трудова, служебна, осигурителна книжка/
  • подробна автобиография на кандидата

Документи се подават лично или чрез упълномощено лице в РИОСВ - Русе, бул. „Придунавски” №20, ет.1 в срок до 17.30 часа на  27.02.2020 г. включително. Съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявени в сградата на РИОСВ - Русе, ет. 1, „Административно обслужване”, информационно табло и интернет страницата на инспекцията www.riosv-ruse.org. Телефон за информация: (082) 820772 Св.Димитрова.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

България в Юнеско

Галерия