Обява за свободна длъжност в направление "ЕО, ОВОС и ОС"

Е-поща Печат

Резултати от проведен тест за длъжността 

Младши експерт в направление „ЕО, ОВОС и ОС“

в дирекция “Превантивна дейност”

1. Надка Христова Йорданова – 16 т.

2. Мирослава Божидарова Маринова – 25 т.

3. Йоанна Милчева Йорданова – 15 т.

4. Мелтем Гюрсел Адем – не се явила

5. Кристина Тодорова Янакиева – 17 т.

6. Десислава Любчева Милкова – 18 т.

7. Дияна Петкова Андреева – не се явила

8. Найден Стоянов Стоянов – 14 т.

9. Мануела Любомирова Атанасова – 21 т.

Комисията взе решение интервюто с кандидатите, постигнали резултат над минималния, да се проведе на 11.06.2020 г. от 13.00 часа в сградата на РИОСВ – Русе, ет.1, “Информационен център”.


Съгласно чл.34, ал.3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители системата за определяне на резултатите е:

1. общия брой събрани точки от теста се умножава с коефициент 3, при образуване на окончателния резултат от проведената процедура за длъжност младши експерт в направление „ЕО, ОВОС и ОС“ в дирекция „ПД“

2. общия брой събрани точки от интервюто се умножава с коефициент 4, при образуване на окончателния резултат от настоящия конкурс

3. времетраене на теста 45 минути

4. 30 въпроса, всички въпроси се оценяват с по 1 точка

5. общия сбор точки от всички въпроси е 30 точки

6. минимален брой точки, които са необходими за преминаване на следващ етап от конкурса са 18 точки

7. въпросите са затворени, с възможен един верен отговор

Пожелаваме на кандидатите спорна работа!


РИОСВ – Русе подновява конкурсната процедура за длъжността младши експерт в направление „ЕО, ОВОС и ОС” в дирекция „Превантивна дейност”.

Тестът ще се проведе на 03.06.2020 г. (сряда) от 10.00 часа в сградата на РИОСВ – Русе, партерен етаж, „Информационен център“ при спазване на всички противоепидемиологични мерки. Кандидатите трябва да носят документ за самоличност, маска и собствен химикал.


СПИСЪК

на допуснатите до тест кандидати

  За длъжността: младши експерт в направление „ЕО, ОВОС и ОС“

  В административно звено: дирекция „ПД”

1. Надка Христова Йорданова

2. Мирослава Божидарова Маринова

3. Йоанна Милчева Йорданова

4. Мелтем Гюрсел Адем

5. Кристина Тодорова Янакиева

6. Десислава Любчева Милкова

7. Дияна Петкова Андреева

8. Найден Стоянов Стоянов

9. Мануела Любомирова Атанасова

Съгласно чл.21, ал.8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители на 16.03.2020 г. ще бъде обявена на интернет страницата на инспекцията датата, часа и мястото на провеждане на конкурса за длъжността младши експерт в направление „ЕО, ОВОС и ОС“ в дирекция „ПД“.

Съгласно чл.34, ал.3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители на 23.03.2020 г. ще бъде публикувана на интернет страницата на инспекцията системата за определяне на резултатите от конкурса за длъжността младши експерт в направление „ЕО, ОВОС и ОС“ в дирекция „ПД“.

 

Нормативна уредба за длъжността младши експерт в направление „ЕО, ОВОС и ОС“ в дирекция „ПД”

 1. ЗАКОН за държавния служител (Обн., ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г., изм. и доп., ДВ, бр. 23 от 19.03.2019 г.);
 2. ЗАКОН за администрацията (Обн., ДВ, бр. 130 от 05.11.1998 г., изм. ДВ, бр. 80 от 28.09.2018 г.);
 3. ЗАКОН за биологичното разнообразие (Обн., ДВ, бр. 77 от 09.08.2002 г., изм. и доп. ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г.);
 4. ЗАКОН за опазване на околната среда (Обн., ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г., изм. и доп., ДВ, бр. 36 от 03.05.2019 г.);
 5. НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., в сила от 11.09.2007 г., изм. и доп., ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г.);
 6. НАРЕДБА за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Приета с ПМС № 139 от 24.06.2004 г., обн., ДВ, бр. 57 от 2.07.2004 г., изм. и доп., ДВ, бр. 31 от 12.04.2019 г.);
 7. НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Приета с ПМС № 59 от 7.03.2003 г., обн., ДВ, бр. 25 от 18.03.2003 г., изм. и доп. ДВ. бр. 31 от 14.04.2019 г.);

      8.ПРАВИЛНИКза устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и  водите (ДВ, бр. 103 от 23.12.2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 49 от 12.06.2018 г.);

      9. ПРАВИЛНИК за функциите, задачите и състава на експертните екологични съвети към регионалните инспекции по околната среда и водите (утвърден със Заповед № РД-223 от 6.04.2015 г. на министъра на ОСВ);

      10. Закон за устройство на територията (обн. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001г. изм. и доп. ДВ. бр.62 от 6 Август 2019 г.);

      11. Директива 85/337/ЕЕС относно оценката на въздействието върху околната среда, изменена с Директива 97/11/ЕС, изменена и допълнена с Директива 2003/35/ЕС относно участието на обществеността при изготвянето на някои планове и програми, касаещи околната среда ;

      12. Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 година относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда

СПИСЪК

на недопуснатите до тест кандидати

  За длъжността: младши експерт в направление „ЕО, ОВОС и ОС“

  В административно звено: дирекция „ПД”

  Име, презиме и фамилия Основание за недопускане
1. Милица Диянова Милкова Не отговаря на изискването за придобито образование
2. Симеон Богомилов Борисов Не отговаря на изискването за придобито образование

Председател на комисията:

Анелия Николова – Директор на дирекция „ПД“


 

        РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – РУСЕ

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 и 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

Обявява конкурс за следнита длъжност:

Младши експерт в направление „ЕО, ОВОС и ОС“ – 1 свободна позиция 

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

Младши експерт в направление „ЕО, ОВОС и ОС“

-  кандидатите  да отговарят на условията в чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител;

-  образователна степен за заемане на длъжността: професионален бакалавър по ...;

-  направление на придобито висше образование: Технически науки, Природни науки, математика и информатика, Екология и опазване на околната среда;

-  професионален опит – не се изисква;

-  езикова и техническа грамотност. 

Личностни качества – комуникативност, умения за работа в екип, способност да планира и организира собствената си работа, способност да предлага иновативни решения

Информация за длъжността:

Осъществява превантивен контрол върху компонентите и факторите на околната среда от реализацията на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения. Организира и провежда процедури по ОВОС и ЕО, вкл. и съвместява с процедурите по ЗБР, чл. 99а и чл. 99б от ЗООС; Преценява достоверността и анализира представената информация във връзка с провеждане на процедурите по ОВОС и ЕО. Изготвя експертни оценки на въздействията. Изготвя становища по ЕО,  решения по ЕО и ОВОС, писмени отговори по внесени запитвания, заявления и уведомления. Извършва проверки на терен.  Изготвя справки, отговори и становища и води кореспонденция във връзка с прилагането на ЗООС, Наредбата за ОВОС, Наредбата за ЕО; Създава и системно поддържа електронни досиета и регистри на преписките. 

Минимален размер на основна заплата за първа степен на длъжността: 610 лева

При назначаване основната заплата се определя на основание чл.67, ал.4 от ЗДСл и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.                                    

Начин на провеждане на конкурса

Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността. Следващите етапи са: тест и интервю.

Необходими документи:

 • заявление за участие в конкурс (по образец, съгл. приложение №3 към чл. 17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители - ДВ, бр.9/31.01.2020 г.)
 • декларация по чл.17, ал. 3, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, че лицето е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност
 • копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност ведно с приложенията, които се изискват за длъжността
 • подробна автобиография на кандидата

Документи се подават лично или чрез упълномощено лице в РИОСВ - Русе, бул. „Придунавски” №20, ет.1 в срок до 17.30 часа на  05.03.2020 г. включително. Съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявени в сградата на РИОСВ - Русе, ет. 1, „Административно обслужване”, информационно табло и интернет страницата на инспекцията www.riosv-ruse.org. Телефон за информация: (082) 820772 Св.Димитрова.

 

 

 

 

 

България в Юнеско

Галерия