Вие сте тук: Сигнали

Жалби

През месец януари 2018 г. в РИОСВ-Русе не са постъпвали писмени жалби. 


 

През месец декември  2017 г. в РИОСВ-Русе са  постъпили три  писмени жалби.

 • Препратена е жалба от Община Русе за дейността на магазин за продажба на велосипеди в гр. Русе. Жалбата не е от компетентността на РИОСВ-Русе. Върната е обратно към общината.   
 • Постъпила е жалба срещу дейността на склад за добив, складиране и продажби на дървен материал в с. Бъзън. Предстои да се извърши проверка на място.  
 • Депозирана е писмена жалба за наличие на отпадъци между търговски комплекс и жилищен блок в град Русе. Жалбата е препратена към Община Русе за решаване по компетентност.  

През месец ноември  2017 г. в РИОСВ-Русе са  постъпили три  писмени жалби.

 • Постъпила е писмена жалба за незаконно работещи автосервизи за разкоплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства на територията на Област Разград. По жалбата са извършени 4 контролни проверки. Установено е, че е основателна. Съставени са 2 акта за установяване на административни нарушения на физически лица.
 • Постъпила е жалба от жител на с. Окорш, Община Дулово, Област Силистра срещу негов съсед, отглеждащ крави в регулацията на населените места. Извършена е контролна проверка на място, при която е установено, че жалбата е основателна. Дадени са предписания за почистване на терените от торовите маси.
 • Депозирана е писмена жалба за незаконна автоморга до Регионална депо – Русе. Извършена е контролна проверка. Жалбата е основателна. На лицето е съставен предупредетелен протокол. 

През месец  октомври 2017 г. в РИОСВ-Русе са  постъпили три  писмени жалби.

 • Постъпила е писмена жалба срещу дейността на автомивка в гр. Силистра. Предстои да се извърши контролна проверка.
 • Постъпила е писмена жалба за обгазяване на град Русе. На жалбоподателката е изготвен писмен отговор. Жалбата е неоснователна.
 • Депозирана е писмена жалба срещу автоморга на ул. „ТЕЦ-Изток“, гр. Русе. Извършена е контолна проверка, при която е установено, че жалбата е основателна. На собственикът е съставен акт  установяване на административно нарушение. 

През месец  септември 2017 г. в РИОСВ-Русе са  постъпили шест  писмени жалби.

 • Постъпила е писмена жалба за замърсяване на улиците с. Орешене, Община Дулово с животинска тор. Жалбата е препратена към Община Дулово за решаване по компетентност.
 • Жител на с. Сеново е депозирал писмена жалба за изхвърляне на отпадъци на мястото на старите сметища, в местността „Полянски ливади“. Извършена е контролна проверка, при която е констатирано, че жалбата е основателна. На кмета на с. Сеново ще бъде съставен акт за установяване на административно нарушение (АУАН).  
 • Постъпила е жалба срещу фирма, която извършва обработка на очила в два апартамента в жилищна сграда. Извършена е контролна проверка, при която е установено, че жалбата е неоснователна.
 • Постъпила и писмена жалба за обгазяване на гр. Русе от жител на града. Жалбата е неоснователна.
 • Препратена е жалба от РЗИ – Русе за замърсяване на въздуха в гр. Русе. Жалбата е неоснователна.
 • Постъпила е писмена жалба от жител на с. Синя вода за наличие на умряла риба в язовира на селото. Жалбата е препратена по компетентност. Към кмета на селото и Басейнова дирекция. 

През месец  август 2017 г. в РИОСВ-Русе са  постъпили седем писмени жалби.

 • Постъпила и писмена жалба от жителка на град Бяла за периодино навлизане на неприятна миризма в дома й. Жалбата е препратена за решаване по компетентност до Община Бяла.
 • Постъпила е жалба от жители на град Мартен за периодично усещани неприятни миризми в град Мартен. Предстои да бъдат уведомени писмено за предприетите действия от страна на инспекцията, както и за резултатите от измарванията на качеството на атмосферния въздух в града.
 • Постъпила е жалба от жител на с. Острово (Община Завет) за периодични миризми на изгорели гуми. Жалбата е препратена до кмета на с. Острово за решаване по компетентност.
 • Постъпила е жалба от жител на град Разград чрез Омбудсмана на Р България за системно наводняване на имота му в с. Недоклан. Жалбата е препратена към Община Разград.
 • Постъпила е жалба от жител на с. Семерджиево за неприятни миризми от депонирана оборска тор в сеседн имот. Жалбата е препратена до общината за решаване по компетентност.
 • Жетел на с. Сеслав (Община Кайнарджа) е депозирал писмена жалба за замърсяване на уличното платно с оборска тор. Жалбата ще бъде препратена за решаване по компетентност.
 • Постъпила е жалба за построен рибарник в с. Брестовене. Жалбата е препратена за решаване по компетентност към РДНСК, РЗИ-Разград и ОДБХ-Разград.

През месец  юли 2017 г. в РИОСВ-Русе не са  постъпвали  писмени жалби.


През месец  юни 2017 г. в РИОСВ-Русе са  постъпили две писмени жалби.

 • Чрез Онбудсмана на Р България е постъпила жалба за неприятни миризми в град Разград през месец април. Изпратен е писмен отговор до г-жа Манолова и жалбоподателя, касаещ предприетите мерки от страна на РИОСВ-Русе за решаване на проблема в град Разград. Предоставени са и данни за измерените атмосферни замърсители през месец април.
 • Постъпила е писмена жалба от гражданин, спопанистващ  имот в кв. „Средна кула“ за замърсяване с отпадъци от дейността на  фирма. Извършена е контролна проверка, при която е установено, че жалбата е неоснователна.  

През месец  май 2017 г. в РИОСВ-Русе са  постъпили три писмени жалби.

 • Постъпила е писмена жалба от жител на гр. Сливо поле  за разнасяне на неприятни миризми от животновъден обект. Жалбата е препратена за решаване по компетентност към Община Сливо поле.
 • Жител на с. Тръбач, Община Лозница е депозирал писмена жалба за изхвърляне на отпадъчни води и отпадъци от обществено заведение. Жалбата е препратена за решаване по компетентност към РЗИ-Разград.
 • Жител на гр. Сеново е подал писмена жалба чрез РЗИ-Русе за изхвърляне на битови отпадъци и замърсени терени. Предстои да се извърши контролна проверка. 

През месец  април 2017 г. в РИОСВ-Русе са  постъпили три писмени жалби.

 • Постъпила е  жалба от жител на гр. Силистра за наторяване на терени в с. Попина, намиращи се в билост до вододайна зона. Извършена е съвместна контролна проверка, при която е установено, че жалбата е основетелна. На собственичката на терените е дадено предписание да не използва течна оборска тор за обработване на земите.
 • Постъпила е жалба от жител на с. Долна студена, Община Ценово за наличие на неприятни миризми от отглеждане на животни в регулацията на населеното място. Предстои да се извърши контролна проверка.
 • Жител на гр. Цар Калоян е депозирал жалба за замърсяване на терен в района на гробищния парк. Кметът на общината е уведомен писмено за постъпилата жалба. Дедени са предписания за почистване на замърсените терени. РИОСВ-Русе ще извърши последващ контрол за спазване на предписанията.

 През месец  март 2017 г. в РИОСВ-Русе са  постъпили шест писмени жалби.

 •  Постъпила е писмена жалба от жители на Русе за разнасяне на миризми. На жалбоподателя е отговорено писмено за осъществения контрол от страна на инспекцията.
 • Постъпила е жалба от жител на с. Духовец за замърсяване на имот от животновъден обект в сеседство. Извършена е контролна проверка, съвместно с представител на Областна дирекция по безопасност на храните –Разград, при която е установено, че жалбата е основателна. Дадени са предписания за почистване на терена. Предстои последваща проверка.
 • Жител на гр. Тутракан е депозирал писмена жалба за замърсен терен с отпадъци. Извършена е контролна проверка, при която е установено, че жалбата е неоснователна.
 • Фирми, извършващи дейност в промишлена зона на Русе са депозирали писмени жалба за миризма на химикали. Извършена е контролна проверка в района на сигнала. Взети са водни проби за анализ. На дружеството „Мегахим“ АД е съставен акт за установяване на административно нарушение за изпускане на непречистени води в канализацията.
 • Жител на гр. Главиница е подал сигнал за замърсяване от дружество, извършващо дейност в населеното място. Извършена е контролна проверка, при която е установено, че жалбата е основателна. Съставен е акт на дружеството.
 • Жител на с. Дянково е депозирал жалба чрез РЗИ-Разград за незаконно млекопреработвателно предприятие. Предстои извършване на контролна проверка.  

През месец  февруари  2017 г. в РИОСВ-Русе са  постъпили три писмени жалби.

 • Постъпила е писмена жалба от сметоизвозващата фирма на Община Кубрат за неспазване на условията по договора. Извършена е контролна проверка, при която е установно, че жалбата е неоснователна.
 • Постъпила е писмена жалба от Кметство Бъзън срещу изграждане на базова станция на мобилен оператор. Извършена е проверка по документи. Всички необходими съгласувателни процедури са проведени. Жалбата е неоснователна.
 • Жител на гр. Разград, притежаващ имот. В с. Недоклан е депозирал писмена жалба затова, че се отвеждат води от недокланско дере към неговата собственост. Предстои извършване на проверка. 

През месец  януари  2017 г. в РИОСВ-Русе са  постъпили две писмени жалби.

 •  Постъпила е писмена жалба от жител на гр. Русе чрез общината за монтирани нови съоръжения в „Монтюпе“ ЕООД. Извършена е съвместна контролна проверка с представители на  Община Русе, при която е установено, че жалбата е неоснователна.
 • Постъпила е жалба чрез националния омбудсман за реализирана животновъден обект в с. Каменово (община Кубрат). Извършена е контролна проверка, при която е установено, че жалбата е неоснователна. Собственцитие на обекта са провели всички необходими съгласувателни процедури. 
  Архив на съобщенията за постъпилите в РИОСВ-Русе писмени жалби по години: 2011 г. - 2012 г. - 2013 г. - 2014 г. - 2015 г. - 2016 г. 

България в Юнеско

Галерия