За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ

Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Русе се ангажира да осигури достъп доофициалната интернет страница на РИОСВ – Русе

в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление (ЗЕУ, доп. ДВ. бр.102 от 31 декември 2019 г.) и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (изм. и доп. ДВ. бр. 4 от 14 януари 2020 г.)

Декларация - свалете тук

Галерия