За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Отпадъци

ВАЖНО:  Изменение на наредба вменява ново задължение на оператори, извършващи трансграничен превоз на отпадъци  

Изменение на специализираната наредба за предоставяне на информация за дейностите по отпадъци вменява ново задължение на фирмите, които се занимават с трансграничния им превоз. Това се отнася за всички, които извършват транспортиране и/или третиране на отпадъци и ги въвеждат, внасят и оползотворяват/обезвреждат на съответната територия, контролирана от РИОСВ.

Фирмите следва задължително декларират и представят документи за движението на отпадъците.  Целта на промените са засилен контрол и превенция на нерегламенитраното им. РИОСВ - Русе ще упражнява контрол по документи или при необходимост физически контрол на място.

За непредставяне на документи или такива с невярно съдържание операторите подлежат на санции по Закона за управление на отпадъците.

 

Списък на издадени разрешения за извършване на дейности по третиране на отпадъци по чл. 67 от Закона за управление на отпадъците - ЗУО (ДВ бр. 53/2012 г., доп. и изм. ДВ, бр. 1/2019 г.) на исталации за изгаряне и инсталации за съвмесно изгаряне на отпадъци с номинален капацитет, по малък от два тона на час... отвори

 Настъпили съществени изменения и зададени срокове за изпълнение в изменения и допълнен ЗУО (ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г.)

Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2016 г.) Дейностите с ОЧЦМ, отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло, отпадъци от опаковки, ИУЕЕО, НУБА и ИУМПС се извършват само на площадки, разположени на територии, за които съгласно устройствен план са допустими производствени и складови дейности, на пристанища за обществен транспорт с национално и регионално значение и на обекти на железопътната инфраструктура със стопанско предназначение.

(4) (В сила от 14.07.2014 г.) Разплащанията по сделки с ОЧЦМ се извършват по безкасов път.

(5) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2016 г.) Изискването по ал. 4 не се прилага за разплащания към физически лица, когато общата стойност на сключените от съответното физическо лице сделки с ОЧЦМ не надвишава 100 лв. в рамките на една календарна година.

Забележкиот Преходни и заключителни разпоредби на ЗУО:

 § 64. Неприключилите към влизането в сила на този закон процедури по издаване и изменение на разрешения и регистрационни документи се прекратяват, когато заявените площадки за дейности с отпадъци не отговарят на изискванията на чл. 38, ал. 1, а платената такса се възстановява по искане на заявителя.

§ 66. (1) В 24-месечен срок от влизането в сила на този закон лицата, притежаващи разрешение или регистрационен документ за дейностите с отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло и отпадъци от опаковки, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на чл. 38, ал. 1 и подават заявление за тяхното изменение и/или допълнение до компетентния орган., към което прилагат документите по чл. 69, ал. 1, т. 9 и 10, съответно по чл. 78, ал. 4, т. 3 и 5. Компетентният орган се произнася по реда и в сроковете по глава пета, раздел I, съответно раздел II.

(2) Алинея 1 не се прилага в случаите, когато площадката/площадките за извършване на дейностите с отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло и отпадъци от опаковки отговарят на изискванията на чл. 38, ал. 1.

(3) В случаите по ал. 1, когато площадката/площадките не отговарят на изискванията на чл. 38, ал. 1 и не е подадено заявление, разрешението, съответно регистрационният документ, запазват действието си в срок до 24 месеца от влизането в сила на този закон.

(4) В случаите по ал. 3, когато разрешението или регистрационният документ включват и площадка, съответно дейности с отпадъци, които отговарят на изискванията на чл. 38, ал. 1, компетентният орган изменя служебно разрешението, съответно регистрационния документ, като заличава площадката/площадките, съответно дейностите с отпадъци, които не отговарят на изискванията на чл. 38, ал. 1.

(5) В тримесечен срок от изтичането на срока по ал. 3 лицето е длъжно да преустанови дейността и да предприеме необходимите мерки за почистване на площадките.

Чл. 69. (2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2016 г.) Към заявлението по издаване на разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци лицата, извършващи дейности с ОЧЦМ, ИУЕЕО и ИУМПС, представят банкова гаранция в размер 15 000 лв. и допълнително по 5000 лв. за всяка площадка, на която се предвижда да бъде извършвана дейността, независимо от броя на изброените потоци отпадъци.

Забележка:

§ 65. (1) В 12-месечен срок от влизането в сила на този закон лицата, притежаващи разрешение по чл. 67, ал. 1, представят подновена банкова гаранция в размер 15 000 лв. и допълнително по 5000 лв. за всяка площадка.

(2) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон лицата, притежаващи разрешение по чл. 67, ал. 1 за дейности с ИУЕЕО и ИУМПС, предоставят банкова гаранция в размер съгласно чл. 69, ал. 2.

(3) При неизпълнение на разпоредбата по ал. 2 разрешението по чл. 67, ал. 1 на лицето, извършващо дейности с ИУЕЕО и ИУМПС, се отнема или се изменя служебно от компетентния орган, като се заличават дейностите с ИУЕЕО и ИУМПС.

 (6) В 14-дневен срок от представянето на банкова гаранция по ал. 1, оригиналът на старата гаранция се връща заедно с писмо за освобождаването й.

 

Справка за  периода от 2011 до месец септември 2021 г.  съгласно Наредба № 7 за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изискващи се при депониране на отпадъците.(ДВ, бр. 111, 27.12.2013 г.):

Регион  Русе; Община Бяла; Община Две могили; Регион   Разград; Регион  Силистра.

 На основание чл. 30, ал. 2 от Наредба № 7 за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци (ДВ, бр. 111/2013 г., изм. и доп., бр. 7/2017 г.), решенията по чл. 15, ал. 3 и 4 и чл. 25, ал. 8 и 9 се публикуват до 5 работни дни от тяхното издаване на интернет страницата на съответната инспекция.

Решение № 1/06.04.2015 г. за превеждане на средства на Община Русе

Решение № 3/23.11.2016 г.  г. за превеждане на средства на Община Бяла

Решение № 4/06.12.2016 г. за превеждане на средства на Община Силистра

Решение № 2/11.02.2017 г. за превеждане на средства на Община Русе

Решение № 5/13.09.2017 г. за превеждане на средства на Община Силистра

Решение № 6/16.09.2017 г.  за превеждане на средства на "ТЕЦ" - Русе

Решение № 7/20.09.2017 г. за превеждане на средства на Община Разград

Решение № 8/10.10.2017 г. за превеждане на средства на Община Русе

Решение № 9/10.10.2017 г.  за превеждане на средства на Община Русе

Решение № 10-64/2017 г. за превеждане на средства на Община Бяла

Решение № 11-64/09.03.2018 г. за превеждане на средства на Община Разград

Решение №12-64/29.05.2018 г. за превеждане на средства на Община Две могили

Решение № 13-64/14.06.2018 г. за превеждане на средства на Община Разград

Решение № 14-64/08.08.2018 г. за превеждане на средства на Община Разград

Решение за отказ № О-1-64/05.11.2018 г. за превеждане на средства на Община Разград

Решение № 15-64/30.11.2018 г. за превеждане на средства на Община Бяла

Решение № 16-64/30.11.2018 г. за превеждане на средства на Община Две могили 

Решение № 17-64/07.12.2018 г. за превеждане на средства на Община Две могили  

Решение № 18-64/21.12.2018 г. за превеждане на средства на Община Русе

Решение № 19-64/09.01.2019 г. за превеждане на средства на Община Русе

Решение № 20-64/30.01.2019 г. за превеждане на средства на Две могили

Решение № 21-64/03.05.2019 г.  за превеждане на средства на Община Русе

Решение № 22-64/15.07.2019 г. за превеждане на средства на Община Разград 

Решение № 23-64/19.08.2019 г. за превеждане на средства на Две могили

Решение № 24-64/18.10.2019 г. за превеждане на средства на Две могили

Решение № 25-60/15.11.2019 г. за превеждане на средства на Две могили

Решение № 27-64/04.02.2020 г. за превеждане на средства на Две могили

Решение № 26-60/04.02.2020 г. за превеждане на средства на Две могили

Решение № 28-64/13.04.2020 г. за превеждане на средства на Две могили

Решение № 29-64/20.07.2020 г. за превеждане на средства на Две могили

Решение № 02-64/22.05.2020 г. отказ  за превеждане на средства на Опака

Решение № 31-64/02.11.2020 г. за превеждане на средства на Опака

Решение № 30-64/27.10.2020 г. за превеждане на средства на Исперих

Решение № 32-64/12.11.2020 г. за превеждане на средства на Две могили

Решение № 33-64/К 19/25.11.2020 г. за разходване на сума по сметката по чл. 64 от ЗУО на община Две могили

Решение № 33-64/11.12.2020 г. за разходване на сума по сметката по чл. 64 от ЗУО на община Русе

Решение № 33-64/11.12.2020 г. за превеждане на средства на Община Русе

Решение № 33-64/27.11.2020 г. за превеждане на средства на Община Разград

Решение № 33-64/14.12.2020 г. за превеждане на средства на Община Бяла

Решение № 33-64-К/15.12.2020 г. за превеждане на средства на Тутракан

Решение № 33-64/K 19/18.12.2020 г. за превеждане на средства на Община Русе

Решение № 38-64/04.02.2021 г. за превеждане на средства на Община Бяла

Решение № 39-64/15.02.2021 г. за превеждане на средства на Община Борово

Решение № 40-64/05.03.2021 г. за превеждане на средства на Две могили

Решение № 44-64/14.09.2021 г. за превеждане на средства на Ценово

Решение № 45-64/10.11.2021 г. за превеждане на средства на Кайнарджа

Решение № 41-64/06.04.2021 г. за превеждане на средства на Две могили

Решение № 42-64/23.07.2021 г. за превеждане на средства на Опака

Решение № 43-64/05.08.2021 г. за превеждане на средства на Кубрат


Ново:  За улеснение на заинтересованите лица предоставяме образците на приложения  № № 5, 6 и 7 от Наредба № 2 от 23.07.2014г. „За класификация на отпадъците”, обн. ДВ бр. 66 от 08.08.2014 г., както и текста на  Наредбата.

Приложение № 5 към чл. 7, ал. 1, т.1 РАБОТЕН ЛИСТ ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОТПАДЪЦИ

Приложение № 6 към чл. 17, ал. 2 - РАБОТЕН ЛИСТ ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОТПАДЪЦИ  ВЪЗ ОСНОВА НА ИЗПИТВАНЕ

Приложение № 7  към чл. 21, ал. 1 - УВЕДОМЛЕНИЕ

Важно: Актуализирана наредба въвежда нови образци за отчетите за дейности с отпадъци

Ежегодно до  10 март на текущата година задължените лица съгласно чл. 44, ал. 6 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО, ДВ, бр. 53/2012 г.) следва да представят годишните си отчети за предходната година в Изпълнителна агенция по околната среда (ИАОС).

Образците за предоставяне на годишните отчети  са съгласно актуализираната Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. (ДВ № 51/20.06.2014 г.) за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. 

За улесняване на задължените лица и осигуряване на ефектен достъп до информация, на интернет страницата на ИАОС, са публикувани образците на годишните отчети, като отделни приложения и са дадени допълнителни указания за предоставянето им, в зависимост от дейностите с отпадъци. Информацията е публикувана на адрес: http//eea.government.bg/bg/nsmos/waste/naredba-1.

 

Повече актуална информация можете да намерите на интернет страницата на Изпълнителна агенция по околната среда и водите на адрес: http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste.

Закон за управление на отпадъците - отвори

Насоки по прилагане на Закона за управление на отпадъците, обн. ДВ бр. 53/13.07.2012 г.

Допълнителни указания във връзка с издадени нови образци на решения

Със заповеди № № РД – 178 и РД – 179 от 25.02.2013г. на министъра на околната среда и водите са одобрени нови образци на решения за издаване на разрешения и регистрационни документи по Закона за управление на отпадъците – ЗУО (ДВ, бр. 53/2012г.), където е отразена промяна в условията.

В случай, че желаете да промените издадения Ви разрешителен/регистрационен документ във формата на новите образци, то следва да подадете заявление за изменение и допълнение на разрешението за дейности с отпадъци (образец № 3) на основание на чл. 73, ал. 2 от ЗУО във връзка с чл. 73, ал. 1, т. 1 от ЗУО. Подаденото заявление ще се разгледа по реда и съгласно сроковете по чл. 73 на ЗУО.

 

Въпроси и отговори: 

  • Представяне на работни листи по Наредба № 2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66 от 2014 г.) отвори
  • Прилагане на новия Закон за управление на отпадъците при издаване на разрешения за дейности с отпадъци отвори
  • Извършване на дейности с ОЧЦМ на пристанища за обществен транспорт отвори
  • Съхраняване на отпадъци на площадки за извършване на дейности с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) отвори

Информационна блок-схема за определяне на задълженията за разделно събиране на отпадъците по чл. 33, ал. 4  отвори

Национална система на мониторинг на околната среда, Подсистема "Отпадъци"

Програми за управление на дейностите по отпадъците. Проекти, ръководства и указания по управление на отпадъците

Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г. изтегли

Ръководство за разработване на общински програми за управление на дейностите по отпадъците - отвори

Ръководство за определяне броя и вида на необходимите съдове и техника за събиране и транспортиране на отпадъци - отвори

Класификация на отпадъците

Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците - отвори

Актуализирани Инструкции по прилагане изискванията на § 18 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците отвори

Публичен регистър на лицата, притажаващи документи за извършващи дейности с отпадъци - изтегли

 

Регистър на   издадените решения по ЗУО (ДВ, бр. 53/2012 г.) 2014 г. отвори

Регистър на издадените разрешителни документи за дейности с ОЧЦМ по ЗУО (ДВ, бр. 53/2012 г.) 2014 г. отвори

Регистър на издадените  регистрационни документи по ЗУО (ДВ, бр. 53/2012)  2014 г. отвори

 

Уведомления за издадени Разрешения по Закона за управление на отпадъцитe

Регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци


Уведомявам Ви, че е издадено Решение за прекратяване  на разрешителен документ за извършване на дейности с отпадъци № 10-ДО-655-08 от 24.11.2021 г.  на  „ВТОРИЧНИ МЕТАЛИ РУСЕ“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 24.11.2021 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение за прекратяване  на разрешителен документ за извършване на дейности с отпадъци № 10-ДО-719-02 от 23.09.2021 г.  на  „ДМВ“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 23.09.2021 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Разрешителен документ за извършване на дейност по третиране на отпадъци № 10-ДО-763-00/08.11.2021 г. на „ДУНАВ РЕСАЙКЛИНГ“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 08.11.2021 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Разрешителен  документ за изменение на разрешителен документ за извършване на дейности с отпадъци № 10 - ДО - 661 - 03 от 18.10.2021 г. на ЕТ „КРИСТАЛ - П - 92 - ПЛАМЕН ДОБРЕВ” , съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 18.10.2021 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Разрешителен  документ за изменение на разрешителен документ за извършване на дейности с отпадъци  № 10 - ДО - 762 - 00 от 14.10.2021 г. на „СЕВЕРНИ ВОДИ“ ООД съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 14.10.2021 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Разрешителен документ за извършване на дейност по третиране на отпадъци № 10-ДО-761-00/17.08.2021 г. на „ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ“ АД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 17.08.2021 г. 


Архив на съобщенията на издадените Разрешителни документи за дейности с отпадъци за първото шестмесечие на 2021 г. 

Архив на съобщенията за издадените Разрешителни документи: 2012 г. - 2013 г. - 2014 г. - 2015 г. - 2016 г. - 2017 г. - 2018 г. - 2019 г. - 2020 г. 

 

Уведомления за издадени Регистрационни документи  по Закона за управление на отпадъцитe

 

Регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД - 639 - 02 от 30.11.2021 г.  на „ВАЛЛИ -10” ЕООД,  съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 30.11.2021 г. 


 Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД - 691 - 05 от 25.11.2021 г.  на „УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ” ЕООД,  съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 25.11.2021 г.


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци №  10 – РД – 521 - 05 от 22.11.2021 г.  на „АМЕТИСТ” ООД,  съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 22.11.2021 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-889-00/18.11.2021 г. на „ДИК ТРАНС 2020” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 18.11.2021 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-888-00/18.11.2021 г. на „АНЧЕВ 70” ООД, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 18.11.2021 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение   № 10 - РД – 732 - 03 от 23.09.2021 г. на „ДМВ“ ЕООД за прекратяване на регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 23.09.2021 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение   № 10 - РД – 05 - 01 от 09.09.2021 г. на ЕТ „Камен Шишков“ за прекратяване на регистрационен документ за третиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 09.09.2021 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци №  10 – РД – 861 - 01 от 10.11.2021 г.  „ТОРШЪН ДРИФТ” ЕООД ,  съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 10.11.2021 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци №  10 – РД – 514 - 14 от 08.11.2021 г. „ИНВЕСТ СТИЛ” ЕООД ,  съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 08.11.2021 г.  


Уведомявам Ви, че е издадено Решение   № 10 - РД – 852 - 01 от 05.11.2021 г. на „АДИСА“ ООД за прекратяване на регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 05.11.2021 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение   № 10 - РД – 816 - 01 от 05.11.2021 г. на „АДИСА“ ООД за прекратяване на регистрационен документ за третиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 05.11.2021 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци №  10 – РД – 518 - 16 от 02.11.2021 г. „СИРИУС СТАР БГ” ЕООД ,  съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 02.11.2021 г.  


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци №  10 – РД – 836 - 06 от 09.09.2021 г.  на ЕТ „Дея-Ивайло Енчев” ,  съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 09.09.2021 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци   № 10 - РД – 881-01  от 28.10.2021 г.  на „НИТЕЛА ТРАНС“ ЕООД,  съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 28.10.2021 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение   № 10 - РД – 840 - 03 от 12.10.2021 г. на „ТРЕЙД ТРАНС СИЛИСТРА“ ЕООД за прекратяване на регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 12.10.2021 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение   № 10 - РД – 835-02  от 28.10.2021 г. „ИВАНОФФ ТРАНСПОРТ“ ООД  за отказ от за изменение и допълнение на регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 28.10.2021 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД – 807-05  от 25.10.2021 г.  на „АЛЕКС ТРАНС 2010” ЕООД,  съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 25.10.2021 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД – 604-06  от 28.10.2021 г. на „ЛУМАКС ТРАНС“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 28.10.2021 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение   № 10 - РД – 810 - 01 от 30.09. 2021 г. на „ТРАНС ТРЕЙДИНГ КАПИТАЛ” ЕООД за прекратяване на регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 30.09.2021 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД – 876-01  от 24.09.2021 г. на „СЕПАТЕКС“ ООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 29.09.2021 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД – 800-03  от 03.09.2021 г. на „НАУТИЛИУС“ ООД, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 03.09.2021 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение № 10-РД-547-01/27.08.2021 г. на ЕТ „КРАСИМИР АТАНАСОВ-РОЯЛ“ за прекратяване на регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 27.08.2021 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД – 604-05  от 26.08.2021 г. на „ЛУМАКС ТРАНС“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 26.08.2021 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-887-00/02.08.2021 г. на „МОНИ ИВ 2009” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 02.08.2021 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-886-00/20.08.2021 г. на „БРАТОЕВ И СИН” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 20.08.2021 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение № 10-РД-646-03/16.08.2021 г. на „СТЕФАНОВ“ ЕООД за прекратяване на регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 16.08.2021 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-885-00/02.08.2021 г. на „АПИС ФРУТ” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 02.08.2021 г. 


 Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД – 839-01  от 06.08.2021 г. на „РУСТРАНС“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 06.08.2021 г. 


  Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД - 728 - 05 от  06.08.2021 г. на ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване:06.08.2021 г. 


 Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД - 715 - 04 от 09.08.2021 г. на ОП „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ“, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 09.08.2021 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-884-00/26.07.2021 г. на „ГРИФОН – ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВИ” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 26.07.2021 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по третирне на отпадъци № 10-РД-883-00/08.07.2021 г. на ЕТ „ПАВЛИН ПАВЛОВ -МАГНУС“ съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 08.07.2021 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД - 655 - 01 от 21.07.2021 г. на НАЙДЕН КИРОВ АД, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 21.07.2021 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение № 10-РД-503-01/16.07.2021 г. на „ЮТА“ АД за прекратяване на регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 16.07.2021 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД – 807-04  от 16.07.2021 г.  на „АЛЕКС ТРАНС 2010” ЕООД,  съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 16.07.2021 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД - 728 - 04 от 07.07.2021 г. на ОБЩИНАДВЕ МОГИЛИ, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 07.07.2021 г. 


Архив на съобщенията за издадените Регистрационни документи:  2012 г. - 2013 г. - 2014 г. 2015 г. - 2016 г. - 2017 г. - 2018 г. - 2019 г.2020 г. 

България в Юнеско

Галерия