За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Отпадъци

Предстоящо: Обучение за работа с Националаната информационна  система "Отпадъци":   https://nei.bg/project/niso/

 

Списък на издадени разрешения за извършване на дейности по третиране на отпадъци по чл. 67 от Закона за управление на отпадъците - ЗУО (ДВ бр. 53/2012 г., доп. и изм. ДВ, бр. 1/2019 г.) на исталации за изгаряне и инсталации за съвмесно изгаряне на отпадъци с номинален капацитет, по малък от два тона на час... отвори

 

Настъпили съществени изменения и зададени срокове за изпълнение в изменения и допълнен ЗУО (ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г.)

Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2016 г.) Дейностите с ОЧЦМ, отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло, отпадъци от опаковки, ИУЕЕО, НУБА и ИУМПС се извършват само на площадки, разположени на територии, за които съгласно устройствен план са допустими производствени и складови дейности, на пристанища за обществен транспорт с национално и регионално значение и на обекти на железопътната инфраструктура със стопанско предназначение.

(4) (В сила от 14.07.2014 г.) Разплащанията по сделки с ОЧЦМ се извършват по безкасов път.

(5) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2016 г.) Изискването по ал. 4 не се прилага за разплащания към физически лица, когато общата стойност на сключените от съответното физическо лице сделки с ОЧЦМ не надвишава 100 лв. в рамките на една календарна година.

Забележкиот Преходни и заключителни разпоредби на ЗУО:

 § 64. Неприключилите към влизането в сила на този закон процедури по издаване и изменение на разрешения и регистрационни документи се прекратяват, когато заявените площадки за дейности с отпадъци не отговарят на изискванията на чл. 38, ал. 1, а платената такса се възстановява по искане на заявителя.

§ 66. (1) В 24-месечен срок от влизането в сила на този закон лицата, притежаващи разрешение или регистрационен документ за дейностите с отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло и отпадъци от опаковки, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на чл. 38, ал. 1 и подават заявление за тяхното изменение и/или допълнение до компетентния орган., към което прилагат документите по чл. 69, ал. 1, т. 9 и 10, съответно по чл. 78, ал. 4, т. 3 и 5. Компетентният орган се произнася по реда и в сроковете по глава пета, раздел I, съответно раздел II.

(2) Алинея 1 не се прилага в случаите, когато площадката/площадките за извършване на дейностите с отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло и отпадъци от опаковки отговарят на изискванията на чл. 38, ал. 1.

(3) В случаите по ал. 1, когато площадката/площадките не отговарят на изискванията на чл. 38, ал. 1 и не е подадено заявление, разрешението, съответно регистрационният документ, запазват действието си в срок до 24 месеца от влизането в сила на този закон.

(4) В случаите по ал. 3, когато разрешението или регистрационният документ включват и площадка, съответно дейности с отпадъци, които отговарят на изискванията на чл. 38, ал. 1, компетентният орган изменя служебно разрешението, съответно регистрационния документ, като заличава площадката/площадките, съответно дейностите с отпадъци, които не отговарят на изискванията на чл. 38, ал. 1.

(5) В тримесечен срок от изтичането на срока по ал. 3 лицето е длъжно да преустанови дейността и да предприеме необходимите мерки за почистване на площадките.

Чл. 69. (2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2016 г.) Към заявлението по издаване на разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци лицата, извършващи дейности с ОЧЦМ, ИУЕЕО и ИУМПС, представят банкова гаранция в размер 15 000 лв. и допълнително по 5000 лв. за всяка площадка, на която се предвижда да бъде извършвана дейността, независимо от броя на изброените потоци отпадъци.

Забележка:

§ 65. (1) В 12-месечен срок от влизането в сила на този закон лицата, притежаващи разрешение по чл. 67, ал. 1, представят подновена банкова гаранция в размер 15 000 лв. и допълнително по 5000 лв. за всяка площадка.

(2) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон лицата, притежаващи разрешение по чл. 67, ал. 1 за дейности с ИУЕЕО и ИУМПС, предоставят банкова гаранция в размер съгласно чл. 69, ал. 2.

(3) При неизпълнение на разпоредбата по ал. 2 разрешението по чл. 67, ал. 1 на лицето, извършващо дейности с ИУЕЕО и ИУМПС, се отнема или се изменя служебно от компетентния орган, като се заличават дейностите с ИУЕЕО и ИУМПС.

 (6) В 14-дневен срок от представянето на банкова гаранция по ал. 1, оригиналът на старата гаранция се връща заедно с писмо за освобождаването й.

 

Справка за  периода от 2011 до месец септември 2020 г.  съгласно Наредба № 7 за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изискващи се при депониране на отпадъците.(ДВ, бр. 111, 27.12.2013 г.):

Регион  Русе; Община Бяла; Община Две могили; Регион   Разград; Регион  Силистра.

 

На основание чл. 30, ал. 2 от Наредба № 7 за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци (ДВ, бр. 111/2013 г., изм. и доп., бр. 7/2017 г.), решенията по чл. 15, ал. 3 и 4 и чл. 25, ал. 8 и 9 се публикуват до 5 работни дни от тяхното издаване на интернет страницата на съответната инспекция.

Решение № 1/06.04.2015 г. за превеждане на средства на Община Русе

Решение № 3/23.11.2016 г.  г. за превеждане на средства на Община Бяла

Решение № 4/06.12.2016 г. за превеждане на средства на Община Силистра

Решение № 2/11.02.2017 г. за превеждане на средства на Община Русе

Решение № 5/13.09.2017 г. за превеждане на средства на Община Силистра

Решение № 6/16.09.2017 г.  за превеждане на средства на "ТЕЦ" - Русе

Решение № 7/20.09.2017 г. за превеждане на средства на Община Разград

Решение № 8/10.10.2017 г. за превеждане на средства на Община Русе

Решение № 9/10.10.2017 г.  за превеждане на средства на Община Русе

Решение № 10-64/2017 г. за превеждане на средства на Община Бяла

Решение № 11-64/09.03.2018 г. за превеждане на средства на Община Разград

Решение №12-64/29.05.2018 г. за превеждане на средства на Община Две могили

Решение № 13-64/14.06.2018 г. за превеждане на средства на Община Разград

Решение № 14-64/08.08.2018 г. за превеждане на средства на Община Разград

Решение за отказ № О-1-64/05.11.2018 г. за превеждане на средства на Община Разград

Решение № 15-64/30.11.2018 г. за превеждане на средства на Община Бяла

Решение № 16-64/30.11.2018 г. за превеждане на средства на Община Две могили 

Решение № 17-64/07.12.2018 г. за превеждане на средства на Община Две могили  

Решение № 18-64/21.12.2018 г. за превеждане на средства на Община Русе

Решение № 19-64/09.01.2019 г. за превеждане на средства на Община Русе

Решение № 20-64/30.01.2019 г. за превеждане на средства на Две могили

Решение № 21-64/03.05.2019 г.  за превеждане на средства на Община Русе

Решение № 22-64/15.07.2019 г. за превеждане на средства на Община Разград 

Решение № 23-64/19.08.2019 г. за превеждане на средства на Две могили

Решение № 24-64/18.10.2019 г. за превеждане на средства на Две могили

Решение № 25-60/15.11.2019 г. за превеждане на средства на Две могили

Решение № 27-64/04.02.2020 г. за превеждане на средства на Две могили

Решение № 26-60/04.02.2020 г. за превеждане на средства на Две могили

Решение № 28-64/13.04.2020 г. за превеждане на средства на Две могили

Решение № 29-64/20.07.2020 г. за превеждане на средства на Две могили

Решение № 02-64/22.05.2020 г. отказ  за превеждане на средства на Опака

Решение № 31-64/02.11.2020 г. за превеждане на средства на Опака

Решение № 30-64/27.10.2020 г. за превеждане на средства на Исперих

Решение № 32-64/12.11.2020 г. за превеждане на средства на Две могили


Ново:  За улеснение на заинтересованите лица предоставяме образците на приложения  № № 5, 6 и 7 от Наредба № 2 от 23.07.2014г. „За класификация на отпадъците”, обн. ДВ бр. 66 от 08.08.2014 г., както и текста на  Наредбата.

Приложение № 5 към чл. 7, ал. 1, т.1 РАБОТЕН ЛИСТ ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОТПАДЪЦИ

Приложение № 6 към чл. 17, ал. 2 - РАБОТЕН ЛИСТ ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОТПАДЪЦИ  ВЪЗ ОСНОВА НА ИЗПИТВАНЕ

Приложение № 7  към чл. 21, ал. 1 - УВЕДОМЛЕНИЕ

Важно: Актуализирана наредба въвежда нови образци за отчетите за дейности с отпадъци

Ежегодно до  10 март на текущата година задължените лица съгласно чл. 44, ал. 6 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО, ДВ, бр. 53/2012 г.) следва да представят годишните си отчети за предходната година в Изпълнителна агенция по околната среда (ИАОС).

Образците за предоставяне на годишните отчети  са съгласно актуализираната Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. (ДВ № 51/20.06.2014 г.) за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. 

За улесняване на задължените лица и осигуряване на ефектен достъп до информация, на интернет страницата на ИАОС, са публикувани образците на годишните отчети, като отделни приложения и са дадени допълнителни указания за предоставянето им, в зависимост от дейностите с отпадъци. Информацията е публикувана на адрес: http//eea.government.bg/bg/nsmos/waste/naredba-1.

 

Повече актуална информация можете да намерите на интернет страницата на Изпълнителна агенция по околната среда и водите на адрес: http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste.

Закон за управление на отпадъците - отвори

Насоки по прилагане на Закона за управление на отпадъците, обн. ДВ бр. 53/13.07.2012 г.

Допълнителни указания във връзка с издадени нови образци на решения

 Със заповеди № № РД – 178 и РД – 179 от 25.02.2013г. на министъра на околната среда и водите са одобрени нови образци на решения за издаване на разрешения и регистрационни документи по Закона за управление на отпадъците – ЗУО (ДВ, бр. 53/2012г.), където е отразена промяна в условията.

В случай, че желаете да промените издадения Ви разрешителен/регистрационен документ във формата на новите образци, то следва да подадете заявление за изменение и допълнение на разрешението за дейности с отпадъци (образец № 3) на основание на чл. 73, ал. 2 от ЗУО във връзка с чл. 73, ал. 1, т. 1 от ЗУО. Подаденото заявление ще се разгледа по реда и съгласно сроковете по чл. 73 на ЗУО.

 

Въпроси и отговори: 

  • Представяне на работни листи по Наредба № 2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66 от 2014 г.) отвори
  • Прилагане на новия Закон за управление на отпадъците при издаване на разрешения за дейности с отпадъци отвори
  • Извършване на дейности с ОЧЦМ на пристанища за обществен транспорт отвори
  • Съхраняване на отпадъци на площадки за извършване на дейности с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) отвори

Информационна блок-схема за определяне на задълженията за разделно събиране на отпадъците по чл. 33, ал. 4  отвори

Национална система на мониторинг на околната среда, Подсистема "Отпадъци"

Програми за управление на дейностите по отпадъците. Проекти, ръководства и указания по управление на отпадъците

Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г. изтегли

Ръководство за разработване на общински програми за управление на дейностите по отпадъците - отвори

Ръководство за определяне броя и вида на необходимите съдове и техника за събиране и транспортиране на отпадъци - отвори

Класификация на отпадъците

Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците - отвори

Актуализирани Инструкции по прилагане изискванията на § 18 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците отвори

Публичен регистър на лицата, притажаващи документи за извършващи дейности с отпадъци - изтегли

 

Регистър на   издадените решения по ЗУО (ДВ, бр. 53/2012 г.) 2014 г. отвори

Регистър на издадените разрешителни документи за дейности с ОЧЦМ по ЗУО (ДВ, бр. 53/2012 г.) 2014 г. отвори

Регистър на издадените  регистрационни документи по ЗУО (ДВ, бр. 53/2012)  2014 г. отвори

 

Уведомления за издадени Разрешения по Закона за управление на отпадъцитe

Регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци

Уведомявам Ви, че е издаден Разрешителен  документ за изменение и/или допълнение на разрешителен документ за извършване на дейности с отпадъци № 10 - ДО - 615 - 03 от 18.12.2020 г. на „МЕТАЛ РИК” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 18.12.2020 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение за прекратяване  на разрешителен документ за извършване на дейности с отпадъци № 10 - ДО -667- 01 от 09.12.2020 г. на  „УНИТРЕЙД-БГ” ООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 09.12.2020 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Разрешителен  документ за изменение и/или допълнение на разрешителен документ за извършване на дейности с отпадъци № 10 - ДО - 756 - 01 от 24.11.2020 г. на „РУСЕ МЕТАЛ ГРУП” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 24.11.2020 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Разрешителен  документ за изменение и/или допълнение на разрешителен документ за извършване на дейности с отпадъци № 10 - ДО - 744 - 01 от 11.11.2020 г. на „ГРАДУС-98” АД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 11.11.2020 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Разрешителен  документ за изменение и/или допълнение на разрешителен документ за извършване на дейности с отпадъци № 10 - ДО - 688 - 01 от 28.10.2020 г. на „ДАНИ ГРУП 04” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 28.10.2020 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Разрешителен  документ за изменение и/или допълнение на разрешителен документ за извършване на дейности с отпадъци № 10 - ДО - 750 - 01 от 27.10.2020 г. на „УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 27.10.2020 г. 


 Уведомявам Ви, че е издаден Разрешителен  документ за изменение и/или допълнение на разрешителен документ за извършване на дейности с отпадъци № 10 - ДО - 633 - 10 от 08.09.2020 г. на „БОН ФЕР” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 08.09.2020 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение за изменение и/или допълнение на разрешителен документ за извършване на дейности с отпадъци № 10 – ДО – 734 – 01 от 17.08.2020 г.  на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД, гр. Русе, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 17.08.2020 г.


 Уведомявам Ви, че е издаден Разрешителен  документ за изменение и/или допълнение на разрешителен документ за извършване на дейности с отпадъци № 10 - ДО - 650 - 04 от 18.08.2020 г.  на „ПЛАМЕН ДОБРЕВ” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 18.08.2020 г.


 Уведомявам Ви, че е издадено Решение № 10-ДО-714-02 от 11.08.2020 г., с което е отнет разрешитеният документ за дейности с отпадъци на „АЛФА КЛИЙН” ЕООД,  на основание чл. 75, ал. 1, т. 7 от ЗУО

Дата на публикуване: 11.08.2020 г.


Уведомявам Ви, че е издадено Решение № 10 - ДО - 710 - 02 от 30.07.2020 г., с което е отнет разрешитеният документ за дейности с отпадъци на „ВЕЛЕНИС” ЕООД,  на основание чл. 75, ал. 1, т. 7 от ЗУО

Дата на публикуване: 30.07.2020 г.


Уведомявам Ви, че е издаден Разрешителен  документ за изменение и/или допълнение на разрешителен документ за извършване на дейности с отпадъци № 10 - ДО - 633 - 10 от 08.09.2020 г. на „БОН ФЕР” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 08.09.2020 г. 


 Уведомявам Ви, че е издадено Решение за изменение и/или допълнение на разрешителен документ за извършване на дейности с отпадъци № 10 – ДО – 734 – 01 от 17.08.2020 г.  на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД, гр. Русе, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 17.08.2020 г.


Уведомявам Ви, че е издаден Разрешителен  документ за изменение и/или допълнение на разрешителен документ за извършване на дейности с отпадъци № 10 - ДО - 650 - 04 от 18.08.2020 г.  на „ПЛАМЕН ДОБРЕВ” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 18.08.2020 г.


Уведомявам Ви, че е издадено Решение № 10-ДО-714-02 от 11.08.2020 г., с което е отнет разрешитеният документ за дейности с отпадъци на „АЛФА КЛИЙН” ЕООД,  на основание чл. 75, ал. 1, т. 7 от ЗУО

Дата на публикуване: 11.08.2020 г.


Уведомявам Ви, че е издадено Решение № 10 - ДО - 710 - 02 от 30.07.2020 г., с което е отнет разрешитеният документ за дейности с отпадъци на „ВЕЛЕНИС” ЕООД,  на основание чл. 75, ал. 1, т. 7 от ЗУО

Дата на публикуване: 30.07.2020 г.


 Уведомявам Ви, че е издадено Решение за прекратяване  на разрешителен документ за извършване на дейности с отпадъци № 10 - ДО -708- 04 от 20.07.2020 г. на  „ЕКО ТРЕЙДИНГ КЪМПАНИ” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 20.07.2020 г. 


 Уведомявам Ви, че е издадено Решение № 10 - ДО – 690– 02/08.07.2020 г., с което е отнет разрешитеният документ за дейности с отпадъци на «Екохимснаб» ЕООД,  на основание чл. 75, ал. 1, т. 7 от ЗУО.

Дата на публикуване: 08.07.2020 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Разрешителен документ за извършване на дейност по третиране на отпадъци № 10-ДО-756-00/08.07.2020 г. на „РУСЕ МЕТАЛ ГРУП“ ЕООД , съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 08.07.2020 г. 


Архив на съобщенията за издадени Разрешения за дейности с отпадъци за първото шестмесечие на 2020 г.

Архив на съобщенията за издадени Разрешения за дейности с отпадъци за второто  шестмесечие на 2019 г.

Архив на съобщенията за издадени Разрешения за дейности с отпадъци за първото шестмесечие на 2019 г.

Архив на съобщенията за  издадените разрешителни документи за дейности с отпадъци през 2018 г.

Архив на съобщенията за издадени Разрешения за дейности с отпадъци за второто  шестмесечие на 2017 г.

Архив на съобщенията за издадени Разрешения за дейности с отпадъци за първото шестмесечие на 2017 г.

Архив на съобщенията за издадените Разрешителни документи: 2012 г. - 2013 г. - 2014 г. - 2015 г. - 2016 г. 

 

Уведомления за издадени Регистрационни документи  по Закона за управление на отпадъцитe

Регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци

Уведомявам Ви, че е издадено Решение № 10-РД –751– 03/18.12.2020 г.  за отказ за изменение и/или допълнение на  регистрационен документ за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци на  „НАДИН 22“ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 18.12.2020 г. 

 


 

Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 –  РД – 806 – 01 от 18.12.2020 г. на „МАКЕНА-РУСЕ“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 18.12.2020 г. 

 


 

Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по третиране на отпадъци № 10 –  РД – 582 – 01 от 14.12.2020 г. на „Е-ПАК“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 14.12.2020


 Уведомявам Ви, че е издадено Решение № 10-РД-796-02/14.12.2020 г. на „МИТКО-АНТОН ЙОРДАНОВ“ ЕООД за прекратяване на регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 14.12.2020 г. 


 Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 –  РД – 828 – 03 от 09.12.2020 г. на „Н и А Транс 2020“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 09.12.2020 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ № 10 - РД – 861– 00 от 10.12.2020 г. на   „ТОРШЪН ДРИФТ“ ЕООД за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 10.12.2020 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение  № 10 - РД - 520- 01 от 09.12.2020 г. на  „ТРОЯ ТРАНС“ ООД за прекратяване на регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 09.12.2020 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ № 10 - РД – 860– 00 от 26.11.2020 г. на   „ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ЧИСТОТА“ – гр. Исперих за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 26.11.2020 г.


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ № 10 - РД – 859– 00 от 25.11.2020 г. на   „АЛЕКРИ ТРАНС“ ЕООД за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 25.11.2020 г.


Уведомявам Ви, че е издадено Решение  № 10 - РД - 621- 01 от 23.11.2020 г. на „ТИСОФТ“ ООД за прекратяване на регистрационен документ за третиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 23.11.2020 г.


Уведомявам Ви, че е издадено Решение  № 10 - РД - 539- 01 от 18.11.2020 г. на ЕТ „ВЕНЕЛИН НИКОЛОВ-МИРЧЕВ 99“ за прекратяване на регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 18.11.2020 г.


Уведомявам Ви, че е издадено Решение  № 10 - РД - 595- 02 от  18.11.2020 г. на  „АСТОН СЕРВИЗ“ ЕООД за прекратяване на регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 18.11.2020 г.


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД - 807- 02 от 19.11.2020 г. на „АЛЕКС ТРАНС 2010” ЕООД  , съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 19.11.2020 г.


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД - 581 -01 от 19.11.2020 г. на „Е-ПАК” ЕООД  , съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 19.11.2020 г.


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД - 688- 02 от 17.11.2020 г. на „ЕВРОПАК РЕЦИКЛИНГ” ЕООД  , съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 17.11.2020 г.


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ № 10 - РД – 858– 00 от 17.11.2020 г. на   „САНДЪРС-БГ-70“ ЕООД за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 17.11.2020 г.


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по третиране на отпадъци          № 10 - РД - 812 - 02 от 09.11.2020 г.  на „Д КОНСЕЙ” ООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 09.11.2020 г.


 Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци   № 10 - РД – 753 - 06 от 10.11.2020 г. на „ХИДРОСТРОЙ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване:10.11.2020 г.


 Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ № 10 - РД – 857– 00 от 09.11.2020 г. на   „АВТОМОТИВ К” ЕООД за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 09.11.2020 г.


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД - 632- 04 от 04.11.2020 г. на „КОМУНАЛЕФЕКТ СЕРВИЗ“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 04.11.2020 г.


Уведомявам Ви, че е издадено Решение  № 10 - РД - 507- 02 от 27.10.2020 г. на „НОРД ПЛАСТ“ ЕООД за прекратяване на регистрационен документ за третиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 27.10.2020 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение  № 10 - РД - 501- 01 от 26.10.2020 г. на „ЛУДОГОРИЕ – 91“ АД за прекратяване на регистрационен документ за третиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 26.10.2020 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД - 843- 01 от 20.10.2020 г. на „ЗОРНИЦА-С“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 20.10.2020 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 –  РД – 691 – 02 от 12.10.2020 г. на  „УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 12.10.2020 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение  № 10 - РД - 579- 01 от 12.10.2020 г. на ЕТ „ПЛАМЕН ЕЛИСЕЕВ - ЕЛИС“ за прекратяване на регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 12.10.2020 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ № 10 - РД – 856– 00 от 06.10.2020 г. на   „НУР ТРЕЙД 2017” ЕООД за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 06.10.2020 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 –  РД – 648 – 04 от 03.09.2020 г. на  „РПС – РУСЕ – ПЪБЛИК СЪРВИСИЗ“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 03.09.2020 г. 

 Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ № 10 - РД – 855– 00 от 30.09.2020 г. на   “ВАВА ТРАНС” ЕООД за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 30.09.2020 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ № 10 - РД – 854– 00 от 24.09.2020 г. на   “ФЕРИС 09” ЕООД за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 24.09.2020 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение  № 10 - РД - 733- 02 от 23.09.2020 г. на „УЗУНОВ“ ЕООД за прекратяване на регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 23.09.2020 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 –  РД – 648 – 04 от 03.09.2020 г. на  „РПС – РУСЕ – ПЪБЛИК СЪРВИСИЗ“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 03.09.2020 г. 


 Уведомявам Ви, че е издадено Решение  № 10 - РД - 712- 02 от 10.09.2020 г. на „АЛФА КЛИЙН“ ЕООД за прекратяване на регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 10.09.2020 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД - 611- 05 от 08.09.2020 г. на „ДЕКРА СТРОЙ“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 08.09.2020 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение № 10 - РД –853– 00/25.08.2020 г.  на „ИСВЕЛ“ ЕООД за отказ за регистрация и издаване на регистрационен документ за дейност по събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 25.08.2020 г. 


 Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД - 840- 02 от 25.08.2020 г. на „ТРЕЙД ТРАНС СИЛИСТРА“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 25.08.2020 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ № 10 - РД – 852– 00 от 18.08.2020 г. на   “АДИСА” ООД за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 18.08.2020 г.


 Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД - 563 - 08 от 18.08.2020 г.на „СКАЛАР ЕКО” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 18.08.2020 г.


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД - 840- 01 от 06.08.2020 г. на „ТРЕЙД ТРАНС СИЛИСТРА“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 06.08.2020 г.


Уведомявам Ви, че е издадено Решение  № 10 - РД - 797- 01 от 11.08.2020 г. на „ПЪТПЕРФЕКТ-Т” ЕАД за прекратяване на регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 11.08.2020 г.


Уведомявам Ви, че е издадено Решение  № 10 - РД - 784- 01 от 11.08.2020 г.  на     ЕТ „АТАНАСОВ-АТАНАС АТАНАСОВ“ за прекратяване на регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 11.08.2020 г.


Уведомявам Ви, че е издадено Решение  № 10 - РД - 687- 02 от 11.08.2020 г. на „БУЛМАРКЕТ АВТОТРАНСПОРТ” ЕООД за прекратяване на регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 11.08.2020 г.


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД - 840- 01 от 06.08.2020 г. на „ТРЕЙД ТРАНС СИЛИСТРА“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 06.08.2020 г.


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД – 836 - 01 от 28.07.2020 г. на ЕТ „ДЕЯ-ИВАЙЛО ЕНЧЕВ”, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване:28.07.2020 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ № 10 - РД – 851– 00 от 24.07.2020 г. на   “СТРИЙМ ПАУЪР” ЕООД за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 24.07.2020 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 –  РД – 828 – 02 от 15.07.2020 г. на „Н и А Транс 2020“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 15.07.2020 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ № 10 - РД – 850– 00 от 14.07.2020 г. на   „БЕРУС” ООД за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 14.07.2020 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД - 563 - 07 от 20.07.2020 г. на „СКАЛАР ЕКО” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 20.07.2020 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД - 514 - 13 от 20.07.2020 г. на „ИНВЕСТ СТИЛ” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 20.07.2020 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 –  РД – 728 – 02 от 13.07.2020 г. на ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 13.07.2020 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 –  РД – 777 – 02 от 13.07.2020 г. на „БУЛМАРКЕТ РЕЙЛ КАРГО“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 13.07.2020 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по третиране на отпадъци № 10 –  РД – 588– 01 от 07.07.2020 г. на „ПЪРВИ МАЙ“ АД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 07.07.2020 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение № 10 - РД - 542 - 02 от 03.07.2020 г. за прекратяване регистрацията и действието на регистрационният документ «ЕКОСИСТЕМ 2012» ЕООД, на основание чл. 80, ал. 1, т. 2 от ЗУО.

Дата на публикуване: 03.07.2020 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ № 10 - РД – 849– 00 от 01.07.2020 г. на   „ВЕДИ ТУР 2015” ЕООД за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 01.07.2020 г. 


Архив на съобщенията за издадени Регистрационни документи за второто  шестмесечие на 2017 г. 

Архив на съобщенията за издадени Регистрационни документи за първото шестмесечие на 2017 г. 

Архив на съобщенията за издадените Регистрационни документи:  2012 г. - 2013 г. - 2014 г. 2015 г. - 2016 г. 

България в Юнеско

Галерия