За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Опасни химични вещества и СЕВЕЗО


Актуална информация за извършени проверки на предприятия с висок и нисък рисков потенциал съгласно чл. 157а, ал. 2, от ЗООС. 

Актуализирана страница на МОСВ "Химични вещества"

Указания за извършване и документиране на оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси изтегли

На страницата на Министерството на околната среда и водите е публикувано новото Ръковдство за класификация на предприятия с рисков потенциал - отвори


Галерия