За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „ФАЦ Г. ВРАНОВОˮ ЕООД и „НОВА ЕКО ЕНЕРГИЯˮ

В РИОСВ-Русе е внесена информация за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на електрически кабел 20 kV за захранване на планирана фотоволтаична централа в границите на поземлен имот с идентификатор 15829.78.30 по КК и КР на с. Голямо Враново, общ. Сливо поле

Възложител – „ФАЦ Г. ВРАНОВОˮ ЕООД и „НОВА ЕКО ЕНЕРГИЯˮ

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-1253-(2)/24.03.2023 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес:   https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42749

 

 

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „ТОП ЕНЕРДЖИ СОЛЮШЪНС” ООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на:

- Проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатори 35715.25.443, 35715.25.458, 35715.25.329, 35715.25.145, 35715.39.146, 35715.40.133, 35715.20.133, 35715.17.133, 35715.26.445, 35715.26.449, 35715.26.450, 35715.26.451, 35715.26.452, 35715.26.453, 35715.26.454, 35715.26.455, 35715.26.456 и част от 35715.17.129 по КККР на с. Каменар, общ. Лозница, обл. Разград;

- Проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатори 10759.70.224, 10759.72.186, 10759.72.220 и 10759.72.221 по КККР на с. Веселина, общ. Лозница, обл. Разград;

- Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии на обект: кабелна линия с напрежение до 35 kV за свързване на отделните части от бъдеща фотоволтаична електроцентрала в поземлени имоти с идентификатори 35715.26.445, 35715.25.329 и 35715.25.443 по КККР на с. Каменар, общ. Лозница, обл. Разград.

Възложител „ТОП ЕНЕРДЖИ СОЛЮШЪНС” ООД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-1584-(4)/23.03.2023 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42784

Изходящ № АО-1624-1/24.03.2023 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ с идентификатор 05611.168.3, местност „В селото-юг“ по КК и КР на град Борово, община Борово, възложител Норд Инвест Русе ООД

Изходящ № АО-1623-(1)/24.03.2023 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 05611.168.2 по КККР на гр. Борово, общ. Борово, обл. Русе

Изходящ № АО-1584-(3)/22.03.2023 г.

Съобщение за изработване на:

- Проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатори 35715.25.443, 35715.25.458, 35715.25.329, 35715.25.145, 35715.39.146, 35715.40.133, 35715.20.133, 35715.17.133, 35715.26.445, 35715.26.449, 35715.26.450, 35715.26.451, 35715.26.452, 35715.26.453, 35715.26.454, 35715.26.455, 35715.26.456 и част от 35715.17.129 по КККР на с. Каменар, общ. Лозница, обл. Разград;

- Проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатори 10759.70.224, 10759.72.186, 10759.72.220 и 10759.72.221 по КККР на с. Веселина, общ. Лозница, обл. Разград;

- Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии на обект: кабелна линия с напрежение до 35 kV за свързване на отделните части от бъдеща фотоволтаична електроцентрала в поземлени имоти с идентификатори 35715.26.445, 35715.25.329 и 35715.25.443 по КККР на с. Каменар, общ. Лозница, обл. Разград.

Решение № РУ-27-ЕО/2023 г.

Решение № РУ-27-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Частично изменение на Общ устройствен план на Община Бяла в обхват: ПИ с идентификатори 38529.1.9903, 38529.1.50, 38529.1.49 и 38529.51.16 по КККР на с. Копривец, общ. Бяла, обл. Русе с Възложител – „Елстрой Инженеринг” ООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 27.03.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41932

Решение № РУ-21-ПР/2023 г.

Решение № РУ-21-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на поливна система за напояване на земеделски земи с обща площ 1 517 дка, чрез технология на дъждуване, в землището на с. Гарван, общ. Ситово”, с местоположение

Подобект 1, включващ поземлени имоти с идентификатори 14547.59.1 ÷ 13, 15 ÷ 33, 14547.58.1, 14547.58.5 ÷ 34, 14547.58.34, 37÷ 42;

Подобект 2, включващ поземлени имоти с идентификатори 14547.49.10 ÷ 14, 16 ÷ 24, 27 ÷ 33, 35 ÷ 42, 46 ÷ 48, 52, 54, 56, 57, 205 и 206;

Подобект 3, включващ поземлени имоти с идентификатори 14547.51.1 ÷ 7, 9 ÷ 17, 19 ÷ 21, 203, 204, 14547.52.1 ÷ 8, 205 и 206

и разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител - Земеделска кооперация „16 декемвриˮ

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 27.03.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42349

Решение № РУ-20-ПР/2023 г.

Решение № РУ-20-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за изкупуване и третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), отработени масла и други отпадъци от физически и юридически лица, както и изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) с инсталирана мощност до 1000 kWр”, с местоположение поземлени имоти с идентификатори 63427.8.1365, 63427.8.1366 и 63427.8.23 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе и разпоредителна част „да не се извършва ОВОСˮ.

Възложител - „Кемстийлˮ ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 27.03.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41518

Решение № РУ-13-П/2023 г.

Решение № РУ-13-П/2023 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение “Естакада за тръбопровод за горещ въздух до сушилня за нишесте”.

Възложител – АДМ-Разград  ЕАД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 27.03.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42779

Галерия